تشخیص کارکنان شایسته برای دریافت مدال و بورسیه به مناسبت صدسالگی استرداد استقلال

به مناسبت صدسالگی استرداد استقلال کشور، کارکنان شایستۀ اداره‌های دولت با اهدای مدال و بورسیه‌های آموزشی تقدیر می‌شوند.

ادارات به منظور معرفی نامزدان‌شان می‌توانند طرزالعمل، فورم درخواست، لایحۀ وظایف کمیتۀ تخنیکی و سایر اسناد ضروی را از این‌جا به دست بیاورند:

 طرز العمل و لوایح وظایف کمتیه ها

فورم مدال

فورم بورسیه