تعیینات بست‌های معلمان‌ کابل

تعیین بست داوطلبان بی‌نتیجۀ امتحانات جمعی بست‌های معلمان، با درنظرداشت نمرات بلند در کودرشتۀ اختصاصی بست مربوطه، رشتۀ تحصیلی مورد نیاز و جندر، در کابل نیز تطبیق شد. تعیین بست‌های جدید، شامل شهر کابل، ولایت کابل و مأموران هستۀ مرکزی وزارت معارف می‌شود.

نتیجۀ تطبیق تعیین بست‌های معلمان در ۳۳ ولایت دیگر پیش از این اعلام شده است. هم‌چنان نتیجۀ تطبیق تعیین بست‌های پنج و شش در آیندۀ نزدیک اعلام می‌شود.

داوطلبان می‌توانند برای مشاهدۀ نتیجه به لینک زیر مراجعه کنند:

‏ http://iarcsc.com/teachers/result

داوطلبان تعیین‌ بست‌شده از طریق تلفون‌های همراه‌شان پیامک (SMS) نیز دریافت می‌کنند.

داوطلبان با توجه به اطلاعاتی که در اختیار دارند به دو شیوه می‌توانند نتایج‌شان را در ویب‌سایت کمیسیون مشاهده کنند: روش نخست با وارد کردن آی‌دی نمبر و روش دوم با وارد کردن نام، نام پدر و نام پدرکلان.

داوطلبان پذیرفته‌شده، سر از روز سه‌شنبه (۲۴ ثور) مطابق تقسیم‌اوقات ترتیب‌شده از سوی وزارت معارف، برای طی مراحل تعیین بست، همراه با اسناد تحصیلی، تذکره (اصلی و کاپی) به مراجع زیر حضور بیابند:

  • معلمان و مأموران پذیرفته‌شدۀ مکاتب مربوط حوزه‌های هژده‌گانۀ شهر کابل به ریاست معارف شهر کابل واقع سرای غزنی ـ کارتۀ چهار مراجعه کنند.
  • معلمان و مأموران ولسوالی‌های چهارده‌گانۀ ولایت کابل، به ریاست معارف ولایت کابل واقع خوشحال مینه ـ کوچۀ مسجد کویتی مراجعه کنند.
  • نامزدان موفق بست‌های اعضای مسلکی، استادان تربیۀ معلم و مأموران مربوط به ریاست‌های هستۀ مرکزی، به ریاست عمومی منابع بشری وزارت معارف، واقع سرک وزارت امور خارجه ـ ساختمان گل‌بهار سنتر، مراجعه کنند.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در سال ۱۳۹۶ امتحانات جمعی را برای‌ بست‌های‌ معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی در سراسر کشور راه‌اندازی کرد. امتحان جمعی با استفاده از سیستم کانکور و به همکاری ادارۀ ملی امتحانات راه‌اندازی شد. در نتیجۀ این امتحانات ۱۷۷۰۰ تن به بست‌های معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی راه یافتند. اما پس از جذب و استخدام این شمار از نامزدان، ۱۱۴۹۱ بست دیگر معلمان در مربوطات وزارت معارف و هزارها بست پنج و شش در اداره‌های خدمات ملکی شناسایی شد. این بست‌ها شامل امتحان جمعی رقابتی گذشته نبودند و یا هم در جریان سال گذشته خالی شدند.

کمیسیون به منظور تطبیق بند ۱۴ مصوبۀ شماره ۷، ۳/۵/۱۳۹۷ کابینه بر آن شد تا این بست‌ها را به وسیلۀ نامزدان بی‌نتیجۀ امتحانات جمعی کانکور ۱۳۹۶، با درنظرداشت نمرات بلند در کودرشتۀ اختصاصی بست مربوطه، رشتۀ تحصیلی مورد نیاز و جندر پر کند.

داوطلبان با استفاده از وسایل و سیستم‌های الکترونیک و بدون مداخلۀ انسانی از طریق سیستم کانکور تعیین می‌شوند.