تعیینات بست‌های معلمان در ولایت‌های غور، سمنگان، فراه، سرپل و دایکندی

تعیین بست داوطلبان بی‌نتیجۀ امتحانات جمعی بست‌های معلمان، با درنظرداشت نمرات بلند در کودرشتۀ اختصاصی بست مربوطه، رشتۀ تحصیلی مورد نیاز و جندر، در ولایت‌های غور، سمنگان، فراه، سرپل و دایکندی تطبیق شد.

نتیجۀ تطبیق تعیین بست‌های معلمان در بیست و هشت ولایت پیش از این اعلام شده است. نتیجۀ ولایت کابل هم در آیندۀ نزدیک اعلام می‌شود.

داوطلبان می‌توانند برای مشاهدۀ نتیجه به لینک زیر مراجعه کنند:

http://iarcsc.com/teachers/result

داوطلبان تعیین‌ بست‌شده از طریق تلفون‌های همراه‌شان پیامک (SMS) نیز دریافت می‌کنند.

داوطلبان با توجه به اطلاعاتی که در اختیار دارند به دو شیوه می‌توانند نتایج‌شان را در ویب‌سایت کمیسیون مشاهده کنند: روش نخست با وارد کردن آی‌دی نمبر و روش دوم با وارد کردن نام، نام پدر و نام پدرکلان.

نامزدان پذیرفته‌شده، برای طی مراحل تعیین بست، همراه با اسناد تحصیلی، تذکره (اصلی و کاپی) به ریاست‌های معارف ولایت‌های مربوطه مراجعه کنند.

تعیینات بست‌های معلمان در ولایت‌های باقی‌مانده در آیندۀ نزدیک تطبیق می‌شود.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در سال ۱۳۹۶ امتحانات جمعی را برای‌ بست‌های‌ معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی در سراسر کشور راه‌اندازی کرد. امتحان جمعی با استفاده از سیستم کانکور و به همکاری ادارۀ ملی امتحانات راه‌اندازی شد. در نتیجۀ این امتحانات ۱۷۷۰۰ تن به بست‌های معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی راه یافتند. اما پس از جذب و استخدام این شمار از نامزدان، ۱۱۴۹۱ بست دیگر معلمان در مربوطات وزارت معارف و هزارها بست پنج و شش در اداره‌های خدمات ملکی شناسایی شد. این بست‌ها شامل امتحان جمعی رقابتی گذشته نبودند و یا هم در جریان سال گذشته خالی شدند.

کمیسیون به منظور تطبیق بند ۱۴ مصوبۀ شماره ۷، ۳/۵/۱۳۹۷ کابینه بر آن شد تا این بست‌ها را به وسیلۀ نامزدان بی‌نتیجۀ امتحانات جمعی کانکور ۱۳۹۶، با درنظرداشت نمرات بلند در کودرشتۀ اختصاصی بست مربوطه، رشتۀ تحصیلی مورد نیاز و جندر پر کند.

داوطلبان با استفاده از وسایل و سیستم‌های الکترونیک و بدون مداخلۀ انسانی از طریق سیستم کانکور تعیین می‌شوند.