تعیینات هزارها بست معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی سه‌شنبه آغاز می‌شود

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تعیینات برای هزارها بست معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی را روز سه‌شنبه (۱۳ حمل) آغاز می‌کند.

نتایج داوطلبان این بست‌ها سه‌شنبه به روی ویب‌سایت کمیسیون قرار می‌گیرد. داوطلبانی که به این بست‌ها راه یافته‌اند از طریق تلفون‌های همراه‌شان پیامک (SMS) دریافت می‌کنند.

نامزدان با توجه به اطلاعاتی که در اختیار دارند به دو شیوه می‌توانند نتایج‌شان را در ویب‌سایت کمیسیون مشاهده کنند: روش نخست با وارد کردن آی‌دی نمبر و روش دوم با وارد کردن نام، نام پدر و نام پدرکلان.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در سال ۱۳۹۶ امتحانات جمعی را برای‌ بست‌های‌ معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی در سراسر کشور راه‌اندازی کرد. در نتیجۀ این امتحانات ۱۷۷۰۰ تن به بست‌های معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی راه یافتند. اما پس از جذب و استخدام این شمار از نامزدان، هزارها بست دیگر معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی شناسایی شد. این بست‌ها شامل امتحان جمعی رقابتی گذشته نبودند و یا هم در جریان سال گذشته خالی شدند.

کمیسیون به منظور تطبیق بند ۱۴ مصوبۀ شماره ۷، ۳/۵/۱۳۹۷ کابینه بر آن شد تا این بست‌ها را به وسیلۀ نامزدان بی‌نتیجۀ امتحانات جمعی گذشته، با درنظرداشت نمرات بلند در کودرشتۀ اختصاصی بست مربوطه، رشتۀ تحصیلی مورد نیاز و جندر پر کند. بنا بر این، داوطلبان با استفاده از وسایل و سیستم‌های الکترونیک و بدون مداخلۀ انسانی از طریق سیستم کانکور تعیین بست می‌شوند.