ثبت اطلاعات منابع انسانی در ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچی‌ها آغاز شد

روند بایومتریک و ثبت اطلاعات کارکنان ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچی‌ها در سیسستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی (HRMIS)  آغاز شد.

سقف تشکیل این ریاست به ۳۸۰ بست می‌رسد. از این میان ۱۴۰ بست در مرکز و ۲۴۰ بست در تشکیل ولایتی این اداره است. در حال حاضر شمار کارکنان ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچی‌ها به ۳۴۳ تن می‌رسد.

تطبیق روند جمع‌آوری اطلاعات منابع انسانی، آمار دقیق کارکنان خدمات ملکی و بست‌های موجود در خدمات ملکی را مشخص می‌سازد و جلو کارکنان خیالی را می‌گیرد. ثبت اطلاعات منابع انسانی، ادارۀ عامه را در پی‌ریزی طرح‌ها و پالیسی‌ها نیز کمک می‌کند.

این روند تا کنون در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، وزارت معارف، ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، ادارۀ ملی استندرد و ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش ــ در سطح مرکز ــ نهایی شده است.