ثبت اطلاعات کارکنان ادارۀ لوی څارنوالی آغاز شد

روند بایومتریک و ثبت اطلاعات کارکنان ادارۀ لوی څارنوالی در سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی (HRMIS) آغاز شد.

تشکیل مجموعی لوی څارنوالی به شش هزار و ۷۷۴ بست می‌رسد. از این میان سه هزار و ۱۴۹ بست آن مرکزی و سه هزار و ۶۲۵ بست آن ولایتی است.

تشکیل تمام ادارات دولت درج سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی شده و روند بایومتریک و ثبت اطلاعات کارکنان خدمات ملکی در ۳۰ ولایت تکمیل شده است.

رهبری حکومت و ادارات برای وضع قوانین، پالیسی‌ها و رهنمودها و به منظور مدیریت ادارۀ عامه و کارکنان خدمات ملکی نیاز به اطلاعات و آمار دقیق و مشخص دارد. سیستم اطلاعات مدیریت انسانی ادارات را قادر می‌سازد تا معلومات مشرح، مشخص، جامع و دقیق کارکنان خدمات ملکی را در سطح کل ادارۀ عامه کشور در یک پلت‌فورم واحد داشته باشد.