جلسات هم‌آهنگی با ادارات، روند رسیدگی به شکایات را سرعت می‌بخشد

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سرعت بخشیدن روندهای رسیدگی به شکایات و تطبیق مصوبات بورد شکایات، تا کنون ۱۰ جلسۀ کاری را با نمایندگان نهادهای دولت راه‌اندازی کرده است.

در گذشته، شهروندان در مواردی از تطبیق نشدن مصوبات بورد شکایات کمیسیون در برخی از وزارت‌ها و اداره‌های دولت شاکی بوده‌اند. از همان روی، بورد شکایات کمیسیون نشست‌های هم‌آهنگی را با رییسان منابع بشری وزارت‌های مالیه، کار و امور اجتماعی، شهرسازی و اراضی، معارف، صحت عامه، تحصیلات عالی، اطلاعات و فرهنگ و اداره‌های ارگان‌های محلی و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی راه‌اندازی کرد.

در نتیجۀ این جلسات، رییسان منابع بشری وزارت‌ها و اداره‌های دولت، برای تطبیق مصوبات بورد شکایات و ارسال به موقع اسناد مورد ضرورت بورد، ابراز آمادگی کردند. سران منابع بشری اداره‌های یادشده هم‌چنان متعهد شدند تا برای هم‌آهنگی بیش‌تر، نمایندگان‌شان را به بورد شکایات معرفی کنند.

وزارت معارف ۲۹ مورد، وزارت مالیه ۱۴ مورد، وزارت شهرسازی و اراضی ۸ مورد، ادارۀ ارگان‌های محلی ۷ مورد، وزارت اطلاعات و فرهنگ ۶ مورد، وزارت صحت عامه ۴ مورد، وزارت تحصیلات عالی ۴ مورد، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ۳ مورد و وزارت کار و امور اجتماعی ۳ مورد از مصوبات بورد شکایات را تطبیق نکرده بودند.

بورد رسیدگی به شکایات بر بنیاد مادۀ ۱۸ قانون خدمات ملکی و مادۀ ۲۸ قانون کارکنان خدمات ملکی وظیفه دارد تا به شکایات کارکنان خدمات ملکی و ادارات دولت رسیدگی کند.