جلسۀ کاری روی کارشیوۀ تطبیق اصلاحات در وزارت امور خارجه برگزار شد

نمایندگان وزارت امور خارجه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در یک جلسۀ کاری روی کارشیوۀ تطبیق اصلاحات در وزارت امور خارجه گفت‌وگو کردند.

تفاهم‌نامۀ اقدامات عملی در راستای اصلاحات در وزارت امور خارجه، چند روز پیش میان احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و محمدحنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجه به امضاء رسید.

مسؤولان بورد تعیینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دربارۀ مراحل استخدامی بست‌های خدمات ملکی به نمایندگان وزارت امور خارجه معلومات دادند.

هم‌چنان نمایندگان وزارت امور خارجه از مرکز تدوین و تحقیق محتوای امتحانات، کمیتۀ شارت‌لیست و مرکز امتحانات فاطمه قادریان و تیم دختران روبات‌ساز دیدار کردند.