داکتر کلینک

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابتی مجدد میگذارد:

شماره عنوان بست رتبه بست ریاست مربوطه تعداد بست تاریخ آغاز اعلان تاریخ ختم اعلان
۱ داکتر کلینک ۴ ریاست مالی واداری ۱ اعلان مجدد

۲۲/۱۱/۱۳۹۷

۳۰/۱۱/۱۳۹۷

 

اشخاص واجد الشرایط میتوانند اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند از تاریخ (۲۲/۱۱/۱۳۹۷) الی تاریخ ختم اعلان بست (۳۰/۱۱/۱۳۹۷) فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت (۸:۳۰) قبل از ظهر الی ختم ساعت کار از دفتر توزیع فورم آمریت استخدام ریاست منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی واقع دارالامان سرک سناتوریم اخذ و بعد از خانه پری دقیق توأم با کاپی اسناد مطالبه شده طبق رهنمود دوباره بطور هارد کاپی به آمریت استخدام تسلیم نمایند ویا به ویب سایت (www.iarcsc.gov.af) مراجعه نموده فورم مخصوص درخواستی را اخذ و بعد از خانه پری دقیق توأم با کاپی اسناد مطالبه شده طبق رهنمود بطور سافت کاپی به ایمیل آدرس hr@iarcsc.gov.af ارسال نمایند.

 

بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی شود.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:  
عنوان وظیفه: داکتر کلینیک
بست: ۴
وزارت یا اداره: کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
موقعیت پست: کابل
تعداد پست: (  1  )
گزارشده به: آمر خدمات
گزارش­گیر از: ندارد
تاریخ بازنگری: ۱۱/۷/۱۳۹۷

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

هدف وظیفه: عرضه خدمات و راهنمایی صحی برای کارکنان و اطفال کودکستان محل کار کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان آمریت جهت بدست آوردن اهداف متوقعه.
 2. راجستر مریضان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت عرضه خدمات صحی.
 3. معاینه مریضان مراجعه کننده ( اطفال کودکستان و کارکنان ) و توصیه نسخه لازمه.
 4. پیشنهاد تهیه وسایل و ادویه جات مورد ضرورت بخش مربوط به منظور ارایه خدمات صحی معیاری.
 5. تدویر برنامه های آگاهی دهی به منظور ارایه کمک های اولیه برای مریضان و ارتقاء سطح سلامت و رفاه کارکنان.
 6. نظارت و مراقبت از امور طعام خانه مطابق نورم صحی به منظور تهیه غذای صحی برای کارکنان.
 7. امداد و کمک رسانی به مریضان عاجل و رجعت دهی آنان به مراکز صحی.
 8. تشخیص و حصول اطمینان از تطبیق معیارات وقایه انتانات.
 9. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط.
 10. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف اداره مربوط سپرده می شود.

————————————————————————————————————–

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته طب و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته فوق ترجیح داده می شود.
 2. داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و زبان انگلیسی
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دریافت فورم درخواستی