دربارۀ اصلاحات به‌میان‌آمده در ادارۀ عالی تفتیش، جلسۀ کاری برگزار شد

جلسۀ کاری میان احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و محمدنعیم حقمل، رییس ادارۀ عالی تفتیش برگزار شد.

در این ملاقات روی چه‌گونگی اصلاحات به‌میان‌آمده در ادارۀ عالی تفتیش، بهسازی منابع انسانی و مؤثریت ارزیابی اجراات بحث شد.