دربارۀ کمیسیون

معرفی

طرح ایجاد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، برای نخستین بار، در توافقات بن پیش‌بینی شد. بر بنیاد فرمان تقنینی شماره ۲۵۷، ۲ جوزای ۱۳۸۱ رییس ادارۀ موقت، این کمیسیون به نام «کمیسیون مستقل ادارۀ ملکی» به عنوان یک واحد بودجوی مستقل ایجاد شد. رهبری و ایجاد ادارۀ سالم، استخدام کارکنان خدمات ملکی بر اساس اهلیت، لیاقت و تخصص، تثبیت وظایف خدمات ملکی و تنظیم اساسات امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی، از مرام‌های آن بود.

بر بنیاد حکم مادۀ دوم فرمان شماره ۲۵، ۲۰ جوزای ۱۳۸۲رییس دولت انتقالی اسلامی افغانستان، نام کمیسیون مستقل ادارۀ ملکی، به «کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی» تغییر یافت و به همین تاریخ، این کمیسیون عملاً به کار آغاز کرد.

بر بنیاد حکم مادۀ اول این فرمان، طرح، تنظیم، رهبری و تطبیق برنامۀ سراسری اصلاحات، و بر بنیاد حکم مادۀ سوم این فرمان، موضوعاتی چون تشخیص، انتخاب و پیشنهاد تقرر مأموران عالی‌رتبۀ ملکی، بررسی و تأیید پیشنهادهای اداره‌های ملکی، نظارت از تعیینات مأمورین پایین‌رتبه و بررسی عرایض و شکایت‌های مأمورین ملکی در‌بارۀ استخدام، از وظایف کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملی شمرده می‌شوند.

بر اساس حکم مادۀ ششم فرمان یادشده، وزارت‌ها و اداره‌‌‌های دولتی موظف‌اند تا از تصامیم این کمیسیون پی‌روی کنند.

 

دیدگاه

داشتن یک ادارۀ خدمات ملکی قانون‌مند، غیرسیاسی، باثبات و حسابده در چهارچوب حکومت‌داری خوب که توانایی استفادۀ مؤثر و سالم از منابع عامه را در راستای عرضۀ خدمات اساسی، افزایش عواید و حمایت از توسعۀ بخش خصوصی، برای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد.

 

مأموریت

رهبری، راهنمایی استراتیژیک و فراهم‌آوری مهارت در بخش مدیریت خدمات ملکی و حمایت از توسعۀ یک سیستم قوی، مؤثر و توانای ادارۀ عامه.

 

ساختار

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، متشکل از نُه کمیشنر است که یک تن از آنان از سوی رییس جمهور به حیث رییس کمیسیون گماشته می‌شود. هم‌چنان کمیسیون دارای سه ریاست عمومی و دو بورد است.

 

بورد تعیینات خدمات ملکی

بورد تعیینات خدمات ملکی به منظور استخدام کارکنان عالی‌رتبۀ دولت متکی بر معیارهای اهلیت و شایستگی، نظارت از تعیینات کارکنان پایین رتب و برنامه‌های اصلاحات در نهادهای خدمات ملکی و نیز همکاری با نهادهای خدمات ملکی برای ایجاد ادارۀ سالم، فعالیت می‌کند.

 

بورد رسیدگی به شکایت‌های خدمات ملکی

این بورد در راستای رسیدگی به شکایت‌های کارکنان خدمات ملکی ناشی از مؤیدات تادیبی غیرموجه، هدایات و اوامر غیرقانونی، تخطی از احکام مندرج مقررۀ طرز سلوک، عدم دست‌رسی به سوانح شخصی، امتناع از پذیرش درخواست‌ها بدون دلایل معقول، برخوردهای تبعیض‌آمیز از سوی بورد تعیینات خدمات ملکی، کمیته‌های استخدام در وزارت‌ها و سایر شکایت‌های موجۀ کارکنان خدمات ملکی، کار می‌کند.

 

ریاست عمومی دارالانشاء

این ریاست در امور اجرایی، مالی و اداری کمیسیون، طبق لایحۀ مربوط، زیر نظر رییس کمیسیون فعالیت می‌کند و هم‌چنان جریان تطبیق برنامه‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌های اصلاحات اداری را ارزیابی و نظارت می‌کند و گزارش آن ‌را به رییس کمیسیون ارایه می‌کند.

 

ریاست عمومی ادارۀ خدمات ملکی

این ریاست به هدف اداره، تنظیم و عرضۀ خدمات دولتی، طرح و ترتیب قوانین، فرمان‌‌ها، مقرره‌ها و پالیسی‌های ملکی، ارایۀ مشوره‌های مسلکی و نظارت از تطبیق پالیسی‌ها، ایجاد شده است.

 

ریاست عمومی انستیتوت خدمات ملکی

انستیتوت خدمات ملکی یک نهاد آموزشی و اکادیمیک است که به منظور بلند‌ بردن ظرفیت کارکنان خدمات ملکی و فارغان پوهنتون‌ها فعالیت می‌کند. هم‌چنان این نهاد به منظور برنامه‌ریزی استراتیژیک و عملیاتی، طرح و ترتیب پالیسی‌ها، استراتیژی‌ها و رهنمودهای آموزشی در راستای ارتقای ظرفیت کارکنان خدمات ملکی، در مطابقت با اهداف استراتیژیک کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، فعالیت می‌کند.