در جریان یک ماه به ۵۷۹ شکایت رسیدگی شد

بورد رسیدگی به شکایات در جریان یک ماه (۱ سرطان تا ۳۱ سرطان) به ۵۷۹ شکایت رسیدگی کرده است. از میان شکایات ثبت‌شده، ۴۸۳ شکایت رد، ۶۹ شکایت تأیید و ۱۷ شکایت حفظ شده است. هم‌چنان هفت شکایت به اعلان مجدد بست، یک شکایت به ارزیابی مجدد و دو شکایت به سایر موارد منجر شده است.

به همین گونه، در جریان یک ماه، به تعداد ۵۹۴ شکایت از نهادهای خدمات ملکی در بورد رسیدگی به شکایات ثبت شده است: ۴۹۳ شکایات از راه نیافتن به فهرست کوتاه، ۵۶ شکایت از قناعت نداشتن به نتیجۀ امتحان، ۱۲ شکایت از تبدیلی غیرقانونی، هفت شکایت از انفکاک، شش شکایت از اعلان بست، پنج شکایت از عدم اخذ امتحان، ۱۱ شکایت از عدم تقرر، سه شکایت از بی‌سرنوشتی کارکن و یک شکایت از تنقیص بست.

به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، شکایات به گونۀ آن‌لاین ثبت می‌شود.