در جریان یک ماه گذشته به ۴۷۹ شکایت رسیدگی شده است

بورد رسیدگی به شکایات در جریان یک ماه، به ۴۷۹ شکایت رسیدگی کرده است. ۴۰۸ شکایت رد، ۴۳ شکایت تأیید و ۱۹ شکایت حفظ شده است. هم‌چنین نُه شکایت دیگر، سایر موارد را در بر می‌گیرد.

در همین حال، در جریان یک ماه گذشته، به تعداد ۶۰۰ شکایت از اداره‌های خدمات ملکی در بورد رسیدگی به شکایات ثبت شده است: ۴۸۱ شکایت از راه نیافتن به فهرست کوتاه، ۵۶ شکایت از قناعت نداشتن به نتیجۀ امتحان، ۱۳ شکایت از اعلان بست، ۱۰ شکایت از تبدیلی غیرقانونی، نُه شکایت از عدم تقرر، هشت شکایت از انفکاک، پنج شکایت از عدم اخذ امتحان، پنج شکایت از قناعت نداشتن به ارزیابی سالانه، چهار شکایت از بی‌سرنوشتی کارکن، چهار شکایت از عدم انتقال، دو شکایت از اخطاریۀ غیرقانونی، دو شکایت دربارۀ اعادۀ امتیاز استثنایی (سوپر اسکیل ) و یک شکایت از حقوق تقاعد.

به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، شکایات به گونۀ آن‌لاین ثبت می‌شود.