در یک ماه به ۴۲۵ شکایت رسیدگی شده است

بورد رسیدگی به شکایات در ماه عقرب سال روان، به ۴۲۵ شکایت رسیدگی کرده است. از این میان، ۳۵۱ شکایت رد، ۳۶ شکایت تأیید، ۲۴ شکایت حفظ و ۱۴ شکایت دیگر، اعلان مجددد بست و راه‌اندازی امتحان مجدد را به دنبال داشته است.

هم­چنان در این ماه، به تعداد ۳۶۸ شکایت از وزارت‌خانه‌ها و ادارات مستقل دولت ـــ از مرکز و ولایات ـــ ثبت بورد رسیدگی به شکایات شده است: ۲۷۷ شکایت از راه نیافتن به فهرست کوتاه، ۴۶ شکایت از قناعت نداشتن به نتیجۀ امتحان، چهار شکایت از اعلان بست، یک شکایت از پروسۀ امتحان، نُه شکایت از عدم اخذ امتحان، سه شکایت از عدم تقرر، ۱۲ شکایت از تبدیلی غیرقانونی، شش شکایت از انفکاک، یک شکایت از عدم ترانسفر، یک شکایت از عدم ابلاغ نتیجۀ شارت‌لیست، یک شکایت از بی‌سرنوشتی، یک شکایت از توصیۀ غیرقانونی، پنج شکایت از اعادۀ حقوق امتیازات و یک شکایت از غیرحاضری غیرقانونی.

بورد رسیدگی به شکایات، از تاریخ اول میزان تا ۳۰  میزان، به منظور رسیدگی بهتر و تأمین شفافیت بیش‌تر در عرصۀ رسیدگی به شکایات کارکنان خدمات ملکی در روند بررسی سؤالات مسلکی، سه دوسیه را به اهل خبره راجع کرده است.

شکایت‌ها در سه مرحله مورد بررسی قرار می‌گیرند. در مرحلۀ اول، شکایت توسط کارشناس مسلکی بر مبنای قانون و طرزالعمل‌های مربوط، مورد بررسی دقیق و همه‌جانبه قرار می‌گیرد. بعد از آن، از سوی کمیتۀ کارشناسان در همکاری و هم‌آهنگی با منابع معتبر، اکادمیک و اهل خبره مورد بررسی دوباره قرار می‌گیرد و غرض تصمیم نهایی و صدور مصوبه به جلسۀ کمیشنران محول می‌گردد. در نتیجه، جلسۀ کمیشنران بورد در مورد تصمیم می‌گیرد و مصوبه صادر می‌کند. مصوبه همان فیصلۀ بورد است که بعد از تصمیم‌گیری صادر می‌شود. نتیجۀ رسیدگی به شکایات، پس از تحلیل و بررسی بورد، به شاکیان ابلاغ می‌شود.