در یک ماه گذشته به ۶۵۳ شکایت رسیدگی شد

بورد رسیدگی به شکایات در جریان یک ماه گذشته به ۶۵۳ شکایت رسیدگی کرده است. از این میان، ۵۴۷ شکایت رد، ۷۴ شکایت تأیید، ۲۸ شکایت حفظ، سه شکایت اعلان مجدد بست و یک شکایت هم سایر موارد را شامل می‌شود.

در همین‌ حال، در یک ماه گذشته بورد رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی بهتر به شکایات و تأمین شفافیت بیش‌تر در این زمینه، چهار دوسیه مربوط به سؤالات مسلکی را به اهل خبره راجع کرده است.

به همین گونه، به تعداد ۶۱۷ شکایت از اداره‌های خدمات ملکی در بورد رسیدگی به شکایات ثبت شده است: ۴۹۲ شکایت از راه نیافتن به فهرست کوتاه (شارت‌لیست)، ۶۰ شکایت از قناعت نداشتن به نتیجۀ امتحان، ۲۱ شکایت از انفکاک، ۱۱ شکایت از عدم تقرر، نه شکایت از تبدیلی غیرقانونی، هشت شکایت از عدم انتقال، شش شکایت از عدم اعادۀ حقوق امتیازات، چهار شکایت از عدم اخذ امتحان، سه شکایت از عدم قناعت به ارزیابی سالانه، یک شکایت از اعلان بست، یک شکایت از شفاف نبودن پروسه و یک شکایت هم از بی‌سرنوشتی کارکن.