در یک ماه گذشته به ۶۷۴ شکایت رسیدگی شده است

بورد رسیدگی به شکایات در جریان یک ماه گذشته به ۶۷۴ شکایت رسیدگی کرده است. از این میان، ۵۹۱ شکایت رد، ۶۱ شکایت تأیید و ۱۵ شکایت حفظ شده است.

در همین حال، به تعداد ۵۸۱ شکایت از اداره‌های خدمات ملکی کشور در بورد رسیدگی به شکایات، ثبت شده است: ۴۲۵ شکایت از راه نیافتن به فهرست کوتاه (شارت‌لیست)، ۷۵ شکایت از نتیجۀ امتحان، شش شکایت از عدم اخذ امتحان، ۱۲ شکایت از تبدیلی غیرقانونی، ۱۶ شکایت از عدم تقرر، هشت شکایت از انفکاک، هفت شکایت از عدم قناعت به ارزیابی سالانه، پانزده شکایت از عدم اعادۀ حقوق امتیازات، یک شکایت دربارۀ ممانعت از امضای حاضری، یک شکایت از عدم ترانسفر، ۹ شکایت از اعلان بست، چهار شکایت از شفاف نبودن پروسۀ امتحان و دو شکایت از عدم ابلاغ نتیجۀ امتحان.

هم‌چنان بورد رسیدگی به شکایات، در مدت یک ماه گذشته به‌منظور رسیدگی بهتر و تأمین شفافیت بیش‌تر در زمینۀ رسیدگی به شکایات، در بخش بررسی پرسش‌های مسلکی، چهار دوسیه را به دست‌رس اهل خبره قرار داده است.