دو هزار و ۱۸۵ واجد شرایط برای ۱۵۳ بست خدمات ملکی رقابت کردند

دو هزار و ۱۸۵ واجد شرایط برای احراز ۱۵۳ بست عالی‌رتبه، مدیریت متوسط و مقطع ورودی خدمات ملکی در ده مرکز امتحانات الکترونیکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مرکز و ولایات، امتحانات استخدامی را سپری کردند.

این داوطلبان برای بست‌های عالی‌رتبه، مدیریت سطح متوسط و پایین‌رتبۀ وزارت‌های احیا و انکشاف‌دهات، امور سرحدات و قبایل، تحصیلات عالی، زراعت، آبیاری و مالداری، عدلیه، شهر سازی و اراضی، معارف، اطلاعات و فرهنگ، ترانسپورت، صنعت و تجارت، فواید عامه، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، امور مهاجرین و عودت کنندگان، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، ادارۀ احصاییه و معلومات، ادارۀ عالی تفتیش، ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست، ادارۀ خط آهن افغانستان، ادارۀ ملی تنظیم امور آب، ادارۀ انرژی هستوی افغانستان، ادارۀ انسجام امور کوچی‌ها، ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی، ادارۀ ارگان‌های محلی، کمیسیون‌ مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، شورای عالی‌طبی و شورای ملی رقابت کردند.

امتحانات استخدامی کامپیوتری و تقریری در مراکز امتحانات فاطمه قادریان و تیم دختران روبات‌ساز (کابل)، انستیتوت خدمات ملکی (کابل)، رابعۀ بلخی (بلخ)، شهید محمدموسی شفیق (ننگرهار)، گوهر شاد بیگم (هرات)، پکتیس (پکتیا)، عبدالرووف بینوا (هلمند)، وزیر عبدالملک‌خان عبدالرحیم‌زی (لوگر)، بامیان و تخار برگزار شد.