اطلاعیه بورد تعیینات

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

 این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمایید 


کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های اول و هشتم اشتراک می ورزند، می رساند تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.

۱٫ متقاضایان محترم فورم درخواستی معیاری را طبق رهنمود هذا در مرکز از دفتر خدمات مشتریان این کمیسیون و در ولایات از دفاترساحوی کمیسیون دریافت نموده با درک مسئوولیت کامل بصورت  دقیق خانه پری و قبل از تکمیل و قبل از ختم میعاد اعلان، همراه با اسناد مورد نیازبه دفاتر مربوطه تسلیم  دهند، هچنان فورم درخواستی را از وب سایت این کمیسیون (iarcsc.gov.af) دانلود وبا سایر اسناد مورد نیاز اسکن نموده و با تفکیک بست ها به ایمل آدرس‌های ذیل ارسال نمایند:

  • بست‌های رتبه اول و دوم به ایمیل آدرس؛ recruitment@iarcsc.gov.af و
  • بست‌های رتبه سوم، چهارم، هفتم و هشتم به ایمیل آدرس؛ hr@iarcsc.gov.af

۲٫ هرگاه متقاضیان بست‌های خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه و اعمال نفوذ در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند.

۳٫ درصورتیکه اسناد و معلومات نادرست و خلاف واقعیت درج فورم گردیده باشد، متقاضی از پروسه رقابت اخراج میگردد.

۴٫ متقاضیان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد در بورد تعیینات خدمات ملکی مدار اعتبار نمی باشد.

۵٫ اسناد تحصیلی که طی سال‌های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره ۱۸۸ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

۶٫ اسناد تحصیلی خارج مرز، ضمن موجودیت اسناد دال بر تکمیل ارزیابی وتائید وزارت تحصیلات عالی، مکتوب ریاست انسجام امور اکادمیک نیز الزامی میباشد.

۷٫ اسناد تحصیلی موقت فارغ التحصیلان خارج مرز که از طرف وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشند، مدار اعتبار بوده، اما متقاضی مکلف می باشد تا روند تصدیق اسناد تحصیلی اش را توسط مراجع ذیصلاح، قبل از شروع روند مصاحبه تکمیل نماید.

۸٫ از آنجاییکه ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناً ایجاب می‌نماید تا متقاضیان محترمی که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.

۹٫ متقاضیان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که از مراجع دولتی توسط واحد های اولی وزارت ها / ادارات صادر گردیده باشد، منحیث سند کاری از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.

۱۰٫ متقاضیان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را بعد از تائیدی شعبه منابع بشری همان نهاد، یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.

۱۱٫ تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست‌های خدمات ملکی که در مؤسسات و شرکت‌های خصوصی ایفای وظیفه نموده اند، بعداز تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسه و یا شرکت در وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع مربوط مدار اعتبار نمی باشد، قرارداد کار و فورم مالیه دهی باید ضم فورم درخواستی گردد.

۱۲٫ هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری متقاضیان مشکوک به نظر برسد بعدازاخذ معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

متقاضیان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً در نظر گرفته، کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.

ریاست اجرائیه بورد تعیینات خدمات ملکی

اسم کاندید:                                                    امضاء:                                                         تاریخ:        /       /


فورم‌ها و اطلاعیه‌های خدمات ملکی:

۱ فورم سی‌بی‌آر – فارسی فورم سی‌بی‌آر – انگلیسی
۲ فورم درخواستی بست‌های اول و دوم (رتب و معاش) فورم درخواستی بست‌های ۳ الی ۸ (رتب و معاش)
۳ اطلاعیۀ بورد تعیینات خدمات ملکی- دانلود PDF  

 

ایمیل آدرس‌ها برای تسلیم‌دهی اسناد:

بست‌های ۱ الی ۲: recruitment@iarcsc.gov.af

بست‌های ۳ الی ۸: hr@iarcsc.gov.af