روند بایومتریک و ثبت اطلاعات کارکنان خدمات ملکی در چهار ادارۀ دیگر آغاز شد

روند بایومتریک و ثبت اطلاعات کارکنان وزارت صحت عامه، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت دولت در امور پارلمانی و کمیسیون مستقل انتخابات در سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی(HRMIS) آغاز شد.

سقف‌های تشکیل وزارت صحت عامه به ۱۴۳۱۸ بست، اطلاعات و فرهنگ به ۲۲۰۳ بست، وزارت دولت در امور پارلمانی به ۳۳۲ بست و کمیسیون مستقل انتخابات به ۴۶۵ بست می‌رسد. در حال حاضر، در وزارت صحت عامه

 ۱۳۳۴۹ تن، در وزارت اطلاعات و فرهنگ ۲۰۰۲ تن، در وزارت دولت در امور پارلمانی ۳۲۱ تن و در کمیسیون مستقل انتخابات ۳۶۶ تن مشغول کار هستند.

روند بایومتریک و ثبت اطلاعات کارکنان خدمات ملکی تا کنون ــ در سطح مرکز ـــ در ۱۷ وزارت و ادارۀ دولت تکمیل شده است.