روند بایومتریک و ثبت اطلاعات کارکنان وزارت‌ عدلیه آغاز شد

روند بایومتریک و ثبت اطلاعات کارکنان وزارت‌ عدلیه در سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی(HRMIS) امروز به صورت رسمی، با ثبت معلومات عبدالبصیر انور، وزیر این وزارت آغاز شد.

وزارت عدلیه ۳۰۶۵ بست سقف تشکیل ( ۸۵۰ بست مرکزی و ۲۲۱۵  بست ولایتی) دارد. در حال حاضر، شمار کارکنان این وزارت به ۲۰۱۹ تن می‌رسد.

سیستم جدید اطلاعات مدیریت منابع انسانی یک سیستم آن‌لاین مرکزی است و برای تأمین مصونیت اطلاعات آن، از آخرین تکنالوژی استفاده شده است. سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی توانایی وصل شدن و تبادل اطلاعات با دیگر سیستم‌های دولت مانند سیستم‌های پرداخت معاشات وزارت مالیه، سیستم تذکرۀ الکترونیک، سیستم تقاعد و… را دارد.

روند بایومتریک و ثبت اطلاعات منابع انسانی خدمات ملکی تا کنون در پانزده ادارۀ دولت در سطح مرکز، و در ولایت‌های ننگرهار، کنر و لغمان در تمام واحدهای دومی اداره‌های دولت تکمیل شده است.