روند بایومتریک و ثبت اطلاعات کارکنان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی آغاز شد

روند بایومتریک و ثبت اطلاعات کارکنان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در سیسستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی (HRMIS) آغاز شد.

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی دارای سقف تشکیل ۱۳۱ بست است و در حال حاضر شمار کارکنان آن به ۱۲۲ تن می‌رسد.

انتظار می‌رود با تطبیق پروسۀ جمع‌آوری اطلاعات کارکنان خدمات ملکی، سیستم اطلاعات منابع انسانی، هم‌چون یک منبع خوب و دقیق برای برنامه‌ریزی نیروی انسانی در ادارات عمل کند و مدیران را در تصمیم‌گیری و پالیسی‌سازی کمک کند.

روند بایومتریک و ثبت اطلاعات منابع انسانی تا کنون در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، وزارت معارف، وزارت معادن و پترولیم، ادارۀ رگان‌های محلی، ادارۀ ملی استندرد، ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش، ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچی‌ها و مشرانو جرگۀ شورای ملی ــ در سطح مرکز ـــ تکمیل شده است. این روند هم‌ اکنون در واحد‌های دومی اداره‌های یادشده در ولایت‌های ننگرهار، کنر و لغمان نیز جریان دارد.