ریاست اجرائیه بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست اجرائیه بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی ۰۴۱۵

 

مشخصات بست

عنوان بست:                                ریاست اجرائیه بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی

بســـــت:                                    دوم

تعداد بست:                                  (۱)

وزارت/اداره:                               کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

بخش مربوط:                               بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی

موقعیـــــت :                                کابل

گزارشده به :                               رئیس بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی

گزاریشگیر از:                             کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

اندازه معاش:                             اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریـخ نشر و ختم اعلان:                 ۰۸/۰۵/۱۳۹۹  الی  ۲۳/۰۵/۱۳۹۹

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

پروژه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی می‌باشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق می‌نماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری وزارت‌ها و ادارات، برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل در این پروژه، جهت پاسخ‌گو ساختن کارکنان، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری ایشان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش اجراات کاری شان در مقابل همین وظایف صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه وظایف کلیدی از قبل تعیین شده  می باشد.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی:

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اساس توافقنامه بن، ماده (۵۰) قانون اساسی و به تأسی از فرمان شماره (۲۵۷) مؤرخ ۲۳/۳/۱۳۸۱ ادارۀ مؤقت افغانستان بمنظور رهبری اصلاحات اداری، تنظیم و طرح پالیسی در مورد اصلاح سیستم اداره عامه و نظارت از تطبیق آن ایجاد گردیده است.

هدف وظیفه:

مدیریت تحلیل و بررسی شکایات کارکنان خدمات ملکی، نظارت و پیگیری از تطبیق مصوبات و تنظیم امور اداری بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی.

وظایف تخصصی:

 1. مدیریت و نظارت از پروسه تحلیل و بررسی شکایتنامه ها به منظور حصول اطمینان از تأمین عدالت اداری و تطبیق پالیسی های خدمات ملکی
 2. ایجاد و مدیریت میکانیزم مؤثر در راستای الکترونیک ساختن سیستم دریافت شکایات و رسیدگی به آنها در هماهنگی با بخش های مربوط
 3. ایجاد، مدیریت و انکشاف بانک اطلاعاتی شکایات به تفکیک موضوعات به سطح مرکز و ولایات بمنظور ارایه معلومات سریع و دقیق به مراجعین
 4. بررسی و حصول اطمینان از دریافت علل بروز شکایات مشابه کارکنان خدمات ملکی و ارایه پیشنهادات و راه حل های مؤثر به رهبری بورد
 5. ارائه مشوره های تخنیکی درطرح پالیسی ها، طرزالعمل ها ورهنمودهای بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی
 6. مدیریت و نظارت از تهیه و ترتیب بموقع اجندای جلسات بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی به منظور اتخاذ تصامیم لازم
 7. تحریر صورت جلسات بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی و ابلاغ فیصله ها و مصوبات بورد به ادارات ذیربط و شاکی ها
 8. حصول اطمینان از تهیه و ارایه معلومات و توضیحات لازم به ارتباط مصوبات بورد در محضر محاکم و ریاست قضایای دولت و ارایه گزارش آن به رهبری بورد
 9. نظارت از روند رسیدگی به موضوعات تجدید نظر خواهی با در نظرداشت طرزالعمل مربوط
 10. حصول اطمینان از نظارت و پیگیری مصوبات بورد در سطح مرکز و ولایات وارایه گزارش پیرامون عملکرد وزارتها وادارات از صورت تطبیق وعدم تطبیق آن به رهبری بورد
 11. حصول اطمینان از تهیه و ارایه معلومات به ریاست اطلاعات و ارتباط عامه بمنظور نشر فعالیت ها و دست آورد های بورد از طریق رسانه ها و صفحات اجتماعی کمیسیون

وظایف مدیریتی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت نیل به اهداف تعیین شده اداره
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست مربوطه
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 6. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع
 7. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان مربوط
 8. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت
 9. تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه
 10. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت غرض آگاهی مقامات از فعالیت ها و دست آورد های مربوط
 11. اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط کاری و وظیفوی با مراجع ذیربط به منظور انسجام و هماهنگی در امور کاری بخش مربوط
 2. ایجاد همآهنگی و تقویت روابط کاری با کمیته های حل اختلافات وزارت ها و ادارات و ارایه مشوره های مسلکی جهت بهبود و تسریع روند حل اختلافات ناشی از کار

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اداره عامه، حقوق و علوم سیاسی، پالیسی عامه، شرعیات (فقه و قانون) و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده می‌شود؛
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری در یکی از بخش­های کاری (حل اختلافات، تحلیل و بررسی، منابع بشری، تدقیق و مطالعات، نظارت و ارزیابی، قضاء و حارنوالی، حقوقی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت‌های وظیفوی این بست)
 • مدیریتی یا تخصصی بخش های متذکره؛ سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یکسال برای دوکتورا

مهارت­ های لازم :

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و زبان انگلیسی؛
 2. مهارت های کمپوتری دربرنامه های مرتبط به وظیفه؛
 3. مهارت های لازم در بخش های رهبری ارتباطات و تصمیم گیری.

موارد تشویقی:

 1. (۵) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت: درخواست کنندگانیکه اسناد مورد نیاز شرایط استخدام این بست را بصورت درست، واضح و شفاف به بورد تعیینات خدمات ملکی ارائه ننمایند واجد شرایط شناخته نشده و حق شکایت ندارند.

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم