ریاست اداره تنظیم خدمات پستی افغانستان (اپرا)

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت تکنالوژی معلوماتی و مخابرات و ساینس را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست اداره تنظیم خدمات پستی افغانستان (اپرا) ۰۱۵۲-۲

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                     ریاست اداره تنظیم خدمات پستی افغانستان (اپرا)

بســــت:                           دوم

وزارت/اداره:                   وزارت تکنالوژی معلوماتی و مخابرات و ساینس

موقعیت بست:                    مرکز

تعداد بست:                       (۱)

گزارشدهی به :                 معینیت پالیسی و پروگرام

گزارش گیر از:                 کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ الی ۰۵/۰۱/۱۴۰۰

 

هدف وظیفه وظایف مرتبط به مارکیت پستی سراسری همگانی(Universal Service Obligation) تامین روابط درخصوص پیشبرد مناسبات پستی بین المللی.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی

 1. نظارت از برآورده شدن مقاصد دولت در رابطه به مکلفیت های خدمات سراسری USO,sاز لحاظ مالی وعملیاتی خدمات پستی طوریکه در قانون تنظیم خدمات پستی پیش بینی شده است.
 2. تعقیب وپیگیری جهت نهائی نمودن مسوده قانون تنظیم خدمات پستی با نهادی های قانون گذار جهت انجام خدمات موثرپستی در کشور.
 3. بررسی نتایج عرضه خدمات پستی با مقایسه معیارهای همچو قابلیت دسترسی ,قیمت مناسب وکیفیت خدمات.
 4. صدورجواز های فعالیت برای متقاضیان خدمات پستی برطبق احکام قانون ومقررات مربوط.
 5. بررسی اجراات دارنده گان جواز های خدمات پستی در چوکات موافقت نامه های خدمات پستی وجلوگیری از عرضه خدمات پستی بدون مجوز در مارکیت پستی.
 6. طرح پالیسی معقول در رابطه به ایجاد رقابت سالم وعادلانه میان عرضه کننده گان خدمات پستی.
 7. ارایه راه عملی حل وفصل منازعات میان عرضه کننده گان ومشتریان خمات پستی با عرضه گننده گان.
 8. تهیه وترتیب مقرره ها ,جواز ملی ,طرزالعمل ها لوایح وسایر اسناد حمایوی جهت اجرای موثر خدمات مطابق احکام قانون.
 9. تطبیق احکام قانون ومقررات پستی در رابطه به رعایت حقوق ووجایب مشتریان وعرضه کننده گان خدمات پستی
 10. تعین حدود خدمات ریزرف پستی مطابق احکام قانون.
 11. تامین روابط مسلکی با اتحادیه های پستی جهانی ,منطقوی کشورها وسایرنهاد های پستی.
 12. ارایه مشوره های مسلکی جهت انکشاف وعصری سازی خدمات پستی در کشور.
 13. تحلیل مارکیت پستی بخاطر جلب سرمایه گذاری ها جهت رشد وتوسعه سکتور متذکره.
 14. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 15. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 16. تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه.

 

 

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه به طور ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک وزارت
 2. تشخیص وپشنهادات نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کار سلانه ریاست های مربوطه
 3. تحقق اهداف وبرنامه های استراتیژی صلح وانکشاف ملی افغانستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 4. رهبری وارایه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی , جامعه مدنی, رسانه ها وشهروندان کشور با درنظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات وپالیسی اداره مربوطه.
 5. رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری , قانون منع آزار واذیت زنان واطفال ومقرره طرزسلوک در ساحه کاری مربوطه
 6. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار.
 7. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
 8. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط بمقام وزارت
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود..

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط وهماهنگی با شرکت های پستی در سطح کشور و اتحادیه های پستی جهانی و منطقوی.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸,۷و۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

رشته تحصیلی:

 1. حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اداره و تجارت، حقوق و علوم سیاسی، روابط بین المللی، اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، ارتباطات و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

تجریه کاری:

 1. تجربه کاری مرتبط دریکی از بخش های (مدیریتی مشابه ویا تخصصی ویا سایر مواد مندرج اهداف ومسوولیت های وظیفوی این بست ) حد اقل سه سال برای لیسانس دوسال برای ماستر ویک سال برای دوکتورا

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتوویا دری)و بلدیت(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم 

یک دیدگاه

 1. Pingback: Afghanistan Postal Regulatory Authority ( APRA ) | AsanWazifa

Comments are closed.