ریاست اطلاعات وارتباط عامه

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم ریاست عمومی اکادمی علوم افغانستان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند. هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

 

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست اطلاعات وارتباط عامه ۰۷۹۴
 

مشخصات بست:

عنوان بست                 : ریاست اطلاعات وارتباط عامه

بســــت                      : دوم

وزارت/اداره                  :  ریاست عمومی اکادمی علوم

بخش مربوطه               : معاونیت مالی واداری / ریاست اطلاعات وارتباط عامه

تعداد پست                  : (۱)

موقعیـــت                    : کابل

گزارشدهی به               : معاون مالی و اداری

گزارشگیری از               : کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشر وختم اعلان    : ۲۶/۰۴/۱۴۰۰  الی  ۱۰/۰۵/۱۴۰۰

 

 

هدف وظیفه مدیریت ورهبری فعالیت‌های ریاست اطلاعات وارتباط عامه و انعکاس تمام فعالیت ها، پیشرفت‌ها و دست آورد‌های اکادمی علوم از طریق رسانه‌های چاپی، سمعی و بصری، جهت آگاهی عامه.  
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی
وظایف تخصصی ۱- طرح و ترتیب پلان استراتیژیک اطلاعاتی، پلان عملیاتی غرض حل مشکلات امور نشراتی ؛
۲- تدوین پالیسی های مشخص در بخش های مربوطه به منظور افزایش مؤثریت و مثمریت فعالیت ها؛
۳- حصول اطمینان از پخش و نشر معلومات و مطالب درست علمی و ضروری درمجلات ،جرائید ویب سایت و صفحات اجتماعی اداره جهت آگاهی کارکنان اداره و عامۀ مردم از فعالیت ها و دست آورد های علمی اداره؛
۴- مدیریت تدویر نشست ها، کنفرانس های مطبوعاتی و سایر برنامه های آگاهی دهی از کارکرد های اداره به منظور بازتاب آن از طریق وسایل ارتباط همه گانی ونشریه ها؛
۵- حصول اطمینان از ایدیت آثاری که از سوی کمیسیون نشراتی به ایدیتوران سپرده شده است ؛
۶- نظارت از شیوه درست پیشبردکارکتابخانه و سیستم کتابداری برابربا معیار های کتابخانه های علمی جهان؛
۷- حصول اطمینان از الکترونیکی نمودن کتابها و سایر نشرات؛
۸- تدویر نمودن جلسات کمیسیون نشراتی و نظارت از تطبیق فیصله های آن.
وظایف مدیریتی ۹- تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی اداره جهت بدست آوردن اهداف؛
۱۰- رهبری، سازمان دهی، نظارت، مراقبت و کنترول از اجراات کاری بخش های مربوط به منظور حصول اطمینان؛
۱۱- آموزش و رهنمائی کارکنان تحت اثر غرض بهبود اجراات کاری آنها؛
۱۲- تأمین ارتباط با رسانه های همگانی به منظور نشر معلومات دقیق از فعالیت های اداره ؛
۱۳- ارزیابی اجراات تمام کارمندان تحت اثر در مطابقت به قانون و هماهنگی با منابع بشری؛
۱۴- حصول اطمینان از ارائه گزارش تطبیق احکام قانون دسترسی به اطلاعات به کمسیون نظارت از دسترسی اطلاعات؛
۱۵- رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه
۱۶- ارائیه گزارش هفته وار، ماهوار، ربعوار، شش ماهه و سالانه از فعالیت ها و دست آوردها به مقام ذیصلاح .
۱۷-اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق قوانین مقررات اهداف و خط مشی اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی ۱۸- تامین ارتباط وظیفوی با معینیت ها، ریاست های عمومی، ریاست های مرکزی و ولایات با مقام وزارت
اداره.
۱۹- تامین ارتباط و هماهنگی با ادارات مختلف دولتی/غیر دولتی امور دفتر بمنظور پیشبرد بهتر امور
شرایط استخدام این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی، بند های (۹) و (۱۰) ماده ۹ تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی و بند (۷) ماده ۱۴ طرزالعمل استخدام با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
رشته تحصیلی داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های ژورنالیزم، ارتباطات، ادبیات، مدیریت منابع بشری، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت آموزشی، حکومتداری، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی، روان شناسی، پالیسی عامه، فلسفه، تاریخ، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه، باستان شناسی، مردم شناسی، شرعیات(فقه و قانون)و سایر رشته های مرتبط و به درجات بالاتر تحصیلی در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی داخلی و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود.
تجربه کاری مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های خبرنگاری، ارتباطات، سخنگو، هماهنگی، گزارش نویسی، آگاهی دهی، فعالیت¬های مطبوعاتی، امور اطلاعات، نشرات، فعالیت رسانه¬ای، دسترسی به اطلاعات با سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.
مهارتهای لازم أ‌. تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
ب‌. کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
ت‌. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.
موارد تشویقی أ‌. (۳) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت؛
ب‌. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
نوت افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق؛ درصورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد می توانند به احراز این بست درخواست نمایند.

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم