ریاست اطلاعات و آگاهی عامه

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت احیا و انکشاف دهات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست کود بست
۱ ریاست اطلاعات و آگاهی عامه ۰۶۷۵

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                    ریاست اطلاعات و آگاهی عامه

بســــت:                          دوم

تعداد بست:                      (۱)

وزارت/اداره:                      وزارت احیا و انکشاف دهات

بخش مربوطه:                  اطلاعات و آگاهی عامه

موقعیــت:                        کابل

گزارشده به:                    مقام وزارت

گزارش گیر از:                  کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

اندازه معاش:                    اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر

تاریخ نشروختم اعلان:       ۰۴/۱۱/۱۳۹۹ الی ۱۴/۱۱/۱۳۹۹

 

پروژه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی می‌باشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق می‌نماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری وزارت‌ها و ادارات، برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل در این پروژه، جهت پاسخ‌گو ساختن کارکنان، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری ایشان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش اجراات کاری شان در مقابل همین وظایف صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه وظایف کلیدی از قبل تعیین شده  می باشد.

 

 

در مورد وزارت احیا وانکشاف دهات:

وزارت احیاء وانکشاف دهات یک اداره سکتوری حکومت بوده که بمنظور طرح و تطبیق برنامه های انکشافی، اقتصادی و اجتماعی دهات تأسیس شده است. هدف عمدۀ وزارت احیاء و انکشاف دهات کاهش فقر در قراء و قصبات میباشد که توسط ارایه خدمات اساسی و عام المنفعه جهت تحقق این اهداف، مساعی را به خرچ میدهد. وزارت احیاء وانکشاف دهات منحیث بستر اصلی توسعه دهات همواره در جهت بهبود شرایط زندگی روستائی بذل مساعی نموده و خدمات وسیع الساحۀ را از طریق ریاست های ولایتی خویش در اکثریت ساحات روستائی ارایه داشته که هفتاد و پنج درصد سکنه کشور عزیز را تحت پوشش ارایۀ خدمات خود دارد.

 

هدف وظیفه: مدیریت و رهبری از امور مربوط به اطلاعات و آگاهی عامه جهت انعکاس تمام فعالیت ها، پیشرفت ها و دست آورد های اداره از طریق رسانه های چاپی، سمعی  بصری جهت آگاهی عامه

صلاحیت ها و مسولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 • سازماندهی مجالس و محافل مطبوعاتی (کنفرانس های مطبوعاتی و خبری، مصاحبه ها، میزگردها، ملاقات با ژورنالیستان) در سطح اداره جهت انعکاس فعالیت های اداره، برای تمام مردم و بخصوص شرکای کاری اداره؛
 • مدیریت و نظارت از پخش اخبار مربوط به فعالیت های اداره قبل از نشر در رسانه ها بمنظور حصول اطمینان از صحت و تطابق آن با پالیسی ها و اهداف اداره و ارائه پاسخ به درخواست رسانه ها؛
 • ارایه معلومات به سکتور عامه از طریق رسانه های جمعی و نشر معلومات به شکل صوتی و بصری در ویب سایت اداره جهت آگاهی مردم از اهداف، برنامه و فعالیت های اداره؛
 • تنظیم امور آگاهی دهی در رابطه به حکومتداری، پالیسیها، اجراآت کاری، دست آورد های اداره به سطح وزارت؛
 • تحلیل و بررسی مطبوعات چاپی (رادیو و تلویزیون) داخلی و بین المللی در مورد پالیسی ها و موقف اداره؛
 • حصول اطمینان از تهیه و ترتیب ویدیو کلیپ ها، عکس ها وگزارشات در ویب سایت مطابق به استراتیژیک پلان جهت انعکاس فعالیت ها و دستاورد های اداره.

وظایف مدیریتی:

 • تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
 • حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛
 • انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 • تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 • تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
 • رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
 • رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره مطابق قانون دسترسی به اطلاعات؛
 • رهبری، مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛
 • ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 • تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های مختلف وزارت جهت جمع آوری معلومات اجرائیوی؛
 • تامین ارتباط و هماهنگی با رسانه ها جهت شریک سازی معلومات و اخبار مربوط وزارت.

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴  قانون کارکنان خدمات ملکی، بند های (۹) و (۱۰) ماده ۹ تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی و بند (۷) ماده ۱۴ طرزالعمل استخدام با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: ژورنالیزم، ارتباطات، ادبیات، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی، حکومتداری، تاریخ، فلسفه، اداره عامه، اداره تجارت، روان شناسی، پالیسی عامه، پالیسی اداره عامه، مدیریت عمومی و سایر رشته های مرتبط و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 2. تجربه کاری:
 • مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های خبرنگاری، ارتباطات، سخنگو، هماهنگی، گزارش نویسی و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.
 • کاندید خلاف رشته با داشتن حد اقل هفت سال تجربه کاری کاملاً مرتبط به وظیفه، واجد شرایط این بست می باشد.
 1. مهارت های لازم:
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و زبان انگلیسی؛
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛
 • مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

موارد تشویقی:

 • (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 • (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم