ریاست اقتصاد و تمویل صحت

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم    وزارت صحت عامه  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست اقتصاد و تمویل صحت ۰۰۳۲-۱

 

مشخصات بست:

عنوان بست:               ریاست اقتصاد و تمویل صحت

بســــت:                  دوم

وزارت/اداره:               وزارت صحت عامه

بخش:

موقعیــت:                کابل

تعداد بست:               (۱)

گزارشده به:               رئیس عمومی پالیسی و پلان

گزارشگیر از:              کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:   ۲۶/۰۶/۱۳۹۹ الی ۰۲/۰۷/۱۳۹۹

 

هدف وظیفه:ایجاد، انسجام وانکشاف طرح پلان های اقتصادی موثر ومثمر در بخش سکتور صحت جهت تمویل بهتر عرضه خدمات صحی با کیفیت در مطابقت با روند استراتیژی ملی وزارت صحت عامه.

……………………………………………………………………………………………. …………………………………..

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 

وظایف تحصصی:

 1. تحلیل وارزیابی ازموثریت و مثمریت برنامه های صحی درسکتورصحت جهت دریافت مشکلات و راه های حل مناسب؛
 2. نظارت وحصول اطمینان از انکشاف وبروز رسانی دیتابیس مصارف صحی در سکتور صحت جهت موثریت ومثمریت برنامه اقتصادی صحی؛
 3. حصول اطمینان از قیمت گذاری استراتیژی ها٬ پالیسی ها و سائر اسناد مهم ومداخلات غرض عرضه بهتر خدمات صحی .
 4. پیگیری ازمنابع مالی موجوده، دریافت خلا ها و پیشنهادات جهت استفاده موثر از منابع مالی عامه؛
 5. حصول اطمینان ازدریافت منابع مالی بدیل مطابق به پروتوکول های قبول شده بین المللی به منظوربهبودعرضه خدمات صحی؛
 6. مشوره دهی جهت انکشاف پالیسی ها، سیستم های صحی، مودل ها وطرح استراتیژی ها به منظور ارتقای کیفی وموثر عرضه خدمات صحی؛
 7. ایجاد میکانیزم هم آهنگی با ادارات دولتی وموسسات تمویل کننده جهت عرضه دریافت منابع وتقویت حسابات ملی صحی؛
 8. ترتیب پیشنهادات سالم وارائه نظریات مبنی به مدیریت پروسه محور تجدید پالیسی ها، طرزالعمل ها ورهنمودهای مربوطه به برنامه های اصلاحی جهت بهبود امور عرضه خدمات صحی اقتصادی برای مردم نیازمند؛
 9. تحلیل وبررسی از وضعیت ساختارتشکیلاتی وبودجوی جهت تطبیق پلان پیشبینی شده سال و پروسه برنامه اصلاحی به منظور تغیر وایجاد بهبودی موثر در امور محوله ریاست؛

 

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/ اداره؛
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 3. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 4. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش، موثریت و بازدهی کار، تعین نیاز های آموزش و بالا بردن ارتقای ظرفیت؛
 5. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح وانکشاف ملی افغانستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
 6. رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها وشهر وندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات وپالیسی اداره مربوطه؛
 7. رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان واطفال ومقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
 8. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 9. اجرای سائر وظایف که توسط مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود؛

 

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط وهم آهنگی با موسسات ملی و بین المللی همکار به منظور جلب وجذب کمک ها ی مالی وتخنیکی غرض بهبود عرضه خدمات موثر و با کیفیت در کشور؛
 2. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیار های تعین شده؛

————————————————————————————————————-

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ ، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد صحی و اداره مراقبت صحی، مدیریت صحت عامه، اقتصاد، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه، اداره تجارت، پالیسی عامه و یا سایر رشته های مرتبط، و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (مدیریتی مشابه و یا تخصصی مدیریت امور مالی و یا اقتصاد صحی و یا پلان گذاری و یا پالیسی سازی و یا مدیریت صحت عامه) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛
 3. مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)
 4. مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛
 5. مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

 1. موارد تشویقی:
 2. (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛
 3. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم