ریاست امنیت سیستم های معلومات

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت تکنالوژی معلوماتی و مخابرات و ساینس را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست امنیت سیستم های معلومات ۰۱۵۴-۱

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                     ریاست امنیت سیستم های معلومات

بســــت:                           دوم

وزارت/اداره:                       وزارت تکنالوژی معلوماتی و مخابرات و ساینس

موقعیت بست:                   مرکز

تعداد بست:                       (۱)

گزارشدهی به :                 ریاست عمومی سی آئی او

گزارش گیر از:                    کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۲۳/۰۷/۱۳۹۹ الی ۳۰/۰۷/۱۳۹۹

 

هدف وظیفه: رهبری ، نظارت ازطرح پالیسیها وبرنامه های ریاست امنیت شبکه , همچنان نظارت وارزیابی از چگونگی پیشرفت فعالیت ها ,تطبیق پالیسیها وبرنامه های مربوط به خدمات تکنالوژی معلوماتی وامنیت شبکه های انترنتی افغانستان

————————————————————————————————-—————-

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. طرح پالیسی امنیت شبکه های انترنتی وحصول اطمینان از چگونگی تطبیق آن درسطح کشور.
 2. مراقبت وبررسی فضای مجازی وتامین امنیت سیستم های معلوماتی مربوط به ارگان های حکومتی به اساس استراتیژی ملی امنیت سایبری وقانون جرایم سایبری افغانستان.
 3. ارایه وتوصیه نرم افزار وستندردهای بین المللی برای تامین امنیت سیستم های معلوماتی ,معلومات شبکه ها وزیربنا های تکنالوژی معلوماتی ادارات ودوایر دولتی افغانستان.
 4. تدویربرنامه آگاهی دهی امنیت معلومات وسایبر در سراسرکشور.
 5. عیارنمودن ریجستری ملی انترنت ونقطه تبادله انترنت در کشور.
 6. مدیریت از دیپارتمنت تیم عکس العمل سریع کمپیوتر وشبکه مرکزی آن درکشور.
 7. رهبری تمام فعالیت های عملیاتی اداره(PKI) Public Key Infrastructure واداره تصادیق الکترونیکی.
 8. ایجاد کارکرد مستقیم وفعال با ادارات بین المللی مانندICANN,ISOC,ITU,APTوهمچنان نماینده گی از کشور افغانستان در نشست های بین المللی پیرامون مسایل سایبری.
 9. تطبیق و راه اندازی ستندرهای بین المللی امنیت معلومات از قبیل ستندرهای ISO27001 ,07002 27003,27004
 10. رهبری حل حملات سایبری برای حکومت وسکتور خصوصی انکشاف وتوسعه امنیت اطلاعات با استفاده از کرپتوگرافی وایجاد پالیسی های آن در کشور.
 11. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 12. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 13. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 14. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 15. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر؛

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه به طور ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک وزارت
 2. ایجاد راهکار جهت فروش بیشتر دومین های دارای پسوند (.AF) درهمکاری با بخش های دیگروزارت.
 3. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش ریاست امنیت شبکه ها.
 4. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع.
 5. تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه.
 6. تشخیص وپشنهادات نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کار سلانه ریاست های مربوطه
 7. تحقق اهداف وبرنامه های استراتیژی صلح وانکشاف ملی افغانستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 8. رهبری وارایه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی , جامعه مدنی, رسانه ها وشهروندان کشور با درنظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات وپالیسی اداره مربوطه.
 9. رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری , قانون منع آزار واذیت زنان واطفال ومقرره طرزسلوک در ساحه کاری مربوطه
 10. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار.
 11. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
 12. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط بمقام وزارت

وظایف هماهنگی :

 1. هماهنگی برنامه ها با ادارات تمویل کننده بین المللی جهت دریافت بودجه در رابطه به امنیت سیستم های معلومات سایبر.
 2. هماهنگی ورهبری پروسه تطبیق برنامه IPV6 در کشور.
 3. تامین ارتباط با دیکر شعبات وزارت درصورت ضرورت با مراکز تحقیقاتی کمپیوتری جهانی جهت پیشبرد بهتر امور.

—————————————————————————————————————————

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: کمپیوترساینس و تکنالوژی معلوماتی وسایر رشته های IT وبه درجات بلندتر تحصیل دررشته های فوق ترجیح داده میشود
 2. تجربه کاری مرتبط (ساحۀ کاری مرتبط مشخص ذکر گردد) حد اقل (۳) سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 5. تخصص وگواهینامه بین المللی در یکی از رشته های ذیل:-CCIE Security LAB,Cissp
 6. بلدیت کامل با استندرد ها وچارچوب (ISO)
 7. بلدیت کامل با قوانین ,ستندردها مقررات وطرزالعمل های بین المللی امنیت معلومات وسایبر.
 8. بلدیت کامل تجربه کافی در بخش تفتیش شبکه وزیربناهای تکنالوژی معلوماتی واستفاده ا زابزارامنیتی سیستم های تکنالوژی معلوماتی.
 9. بلدیت کامل در امور جرایم سایبری وامنیت سایبر.
 10. بلدیت کامل از زیربنائی (PKI) وتطبیق نقطه تبادله انترنت ,ریجیستری انترنت وسایرتکنالوژی آن.
 11. مهارت های مدیریت مهارت پلانگذاری وگذارش نویسی مهارت های ارتباط وهماهنگی خوب

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم