ریاست امور سرحدات و قبایل ولایت نیمروز

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت امور سرحدات و قبایل را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست کود بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست کود بست
۱ ریاست امور سرحدات و قبایل ولایت نیمروز ۰۳۳۰-۱

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                    ریاست امور سرحدات و قبایل ولایت نیمروز

بســــت:                        دوم

وزارت/اداره:                    وزارت امور سرحدات و قبایل

بخش مربوطه:                 معینیت امور جرگه ها و هماهنگی امور قبایل

موقعیت بست:                  ولایت مربوطه

تعداد بست:                    (۱)

گزارشدهی به :                معین امور جرگه ها و هماهنگی امور قبایل

گزارش گیر از:                  کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:         ۲۱/۰۷/۱۳۹۹ الی ۲۸/۰۷/۱۳۹۹

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ….

هدف وظیفه: تطبیق و تحقق پالیسی ها، استراتیژی، اهداف وزارت در سطح ولایت و تأمین ارتباطات متداوم مطابق پالیسی های دولت با سران و متنفذین قبایل، جهت حل و فصل منازعات از طریق جرگه های قومی.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تأمین ارتباطات متداوم کاری مطابق پالیسی های دولت با سران و متنفذین اقوام ولایت مربوطه به منظور توضیح و تشریح اهداف دولت؛
 2. ترتیب و تنظیم جرگه های قومی، بمنظور آگاهی دهی از برنامه های دولت غرض تطبیق پالیسی ها و اهداف دولت و حل مشکلات و معضلات قبایل ولایت مربوط؛
 3. تأمین ارتباط متداوم با قبایل ساکن مرزی و نوارمرزی در ساحات مربوط ولایت، بمنظور جلب حمایت قومی و سیاسی اقوام مربوط؛
 4. تبلیغ و بسیج قبایل، جهت مبارزه علیه تروریزم، زرع، کشت و قاچاق مواد مخدر، بمنظور جلب همکاری سران و قبایل مرزی و نوار مرزی ساحات ولایت مربوط؛

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛
 2. تطبیق استراتیژی ها و تحقق اهداف و پالیسی های دولت و اداره مربوط؛
 3. کنترول از امور مربوط محاسبوی و اجرائیوی معاشات، حاضری کارکنان ریاست، بمنظور اجرای دقیق و شفاف بخش محاسبه؛
 4. کنترول از امورکاری و نگهداری اموال منقول و غیر منقول مربوط ریاست که در جمع معتمدان قید میباشند غرض شفافیت امور اجرائیوی؛
 5. کنترول و نظارت از امور اجراآت اعاشوی و اباطوی در مهمانخانه واتاقهای مربوط؛
 6. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست؛
 7. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 8. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 9. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 10. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 11. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار؛
 12. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود؛

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط و هماهنگی در پلان ها، فعالیت ها و اجراآت کاری با بخش های مربوطه؛

—————————————————————————————————————–

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 

 • رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: حقوق، علوم سیاسی، شرعیات (فقه و قانون)، اقتصاد، اداره عامه، اداره تجارت، ارتباطات، پالیسی عامه، مالی و حسابداری، مدیریت عمومی، مالی و اداری، حکومتداری خوب, تعلیم و تربیه, علوم اجتماعی و سایر رشته های مرتبط، به درجات تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر از موسسات ملی و بین المللی از خارج و یا داخل کشور، ارجحیت داده میشود؛
 1. .تجربه کاری: مرتبط، از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، تحت شرایط ذیل:
 • (مدیریتی و تخصصی مندرج در شرح وظایف و مسئولیت های این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یکسال برای دکتورا؛ و یا
 • یکی از تجارب مدیریتی و یا تخصصی مندرج در شرح وظایف و مسئولیت های این بست.) حد اقل پنجسال؛
 1. مهارت ها: تسلط به یکی از لسان های رسمی (پشتو یا دری)و آشنایی (تحریر تکلم) با لسان انگلیسی و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت در صورت تکمیل شرایط فوق، برای احراز این بست درخواست داده میتوانند؛

 

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم