ریاست امور نمایندگی ها و تشویق عودت

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست امور نمایندگی ها و تشویق عودت ۰۷۸۰

 

مشخصات بست

عنوان بست:                                  ریاست امور نمایندگی ها و تشویق عودت

بســـــت:                                      دوم

تعداد بست:                                  (۱)

وزارت/اداره:                                   امور مهاجرین و عودت کننده گان

بخش مربوط:                                 معینیت امورپناهندگان / ریاست امور نمایندگی ها و تشویق عودت

موقعیـــــت :                                  مرکز

گزارشده به :                                 معین امور پناهندگان

گزاریشگیر از:                                کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریـخ نشر و ختم اعلان:                    ۲۰/۰۳/۱۴۰۰  الی  ۳۱/۰۳/۱۴۰۰

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

هدف وظیفه مدیریت، نظارت و انسجام امور عودت داوطلبانه مهاجرین در مطابقت به استراتیژی، پالیسی و اهداف تعیین شده وزارت.  
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی
وظایف تخصصی • مدیریت تشکیل شوراهای مختلف مهاجرین با هدف هماهنگی بیشتر و بهبود وضعیت آنان؛
• حصول اطمینان از آگاهی دهی به مهاجرین درباره تاریخ، فرهنگ و تمدن افغانستان با هدف تشویق به بازگشت داوطلبانه؛
• نظارت ارائه آموزش‌های مفید درباره برداشت معتدل از اسلام و برخورداری از زندگی همراه با صلح، همدیگرپذیری و همزیستی مسالمت‌آمیز؛
• حصول اطمینان از آگاهی‌دهی به مهاجرین درباره خطرات جریان‌های افراطی و تشویق به قطع ارتباط با مراکز و افراد جذب‌کننده با هدف سوء استفاده از مهاجرین؛
• نظارت از شناسایی زنان مهاجر آسیب ‌پذیر و ایجاد گروه ‌ها و جمعیت ‌های فعال میان آنان با هدف توانمند سازی و آوردن بهبود در زندگی آنان؛
• حمایت از پناه جویان خارجی در هماهنگی با نهاد های ذیربط داخلی و خارجی غرض رسیده گی به حقوق و وجایب انسانی؛
• ارایه طرح ها و نظریات مشخص بمنظور رسیده گی به مشکلات پناه جویان خارجی در کشور.
• نظارت و کنترول از روند فراهم آوری تسهیلات برای مهاجرین در کشور های میزبان و عودت کننده گان جهت تحقق مؤثر اهداف پلان شده.
• طرح و پیشنهاد پلان تدابیری مؤثر به مقام وزارت جهت رسیده گی به وضعیت پناه گزینان و عودت کننده گان.
• حصول اطمینان از مساعد ساختن زمینه برگشت مهاجرین طور داوطلبانه با مساعی اتشه های امور مهاجرین در خارج از کشور جهت بازگشت مجدد.
• مدیریت آگاهی‌دهی درباره انواع مدارس دینی، چگونگی شکل‌گیری فعالیت و اهداف آنان با پخش فیلم، معرفی کتاب و راه ‌های دیگر؛
• مدیریت و نظارت از اتخاذ تدابیر غرض پیشگیری و توقف دادن قاچاق انسان و مهاجرین مطابق با میثاق های بین المللی و حقوق بشری.
• مدیریت شناسایی آسیب ‌های مهاجرین مقیم خارج از کشور و آگاهی‌دهی درباره آسیب‌ های شناسایی شده؛
وظایف مدیریتی • انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها ، سیمینار و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
• تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجه وی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
• تحقق اهداف و برنامه‌های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
• رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجرائات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
• رهبری و ارائه معلومات مطالبه شده بصورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراأت بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره در مطابقت به قانون دسترسی به اطلاعات؛
• رهبری ، مدیریت ، ارزیابی اجراأت ، تعین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
• ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عند الضرورت از فعالیت ها و دستآورد های بخش مربوطه ، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
• اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می‌شود؛
وظایف هماهنگی • تأمین ارتباط و ایجاد هماهنگی با اتشه های مربوطه جهت آگاهی دهی از خطرات مهاجرت و ایجاد زمینه برگشت داوطلبانه مهاجرین؛
• ایجاد هماهنگی با موسسات ملی و بین المللی جهت فراهم آوری تسهیلات برای مهاجرین که طور داوطلبانه عودت مینمایند.
شرایط استخدام این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸،۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی و بند های (۹) و (۱۰) ماده ۹ تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
رشته تحصیلی حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته‌های ارتباطات، اقتصاد، حکومتداری، فلسفه، جامعه‌شناسی، اداره عامه، حقوق، علوم سیاسی، پالیسی عامه، پالیسی ادارۀ عامه، مطالعات توسعه، مردم شناسی و سایر رشته های مرتبط از مؤسسات/ دانشگاه های تحصیلی ملی و بین المللی، به درجه تحصیلی بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می‌شود.
تجربه کاری مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های (ارتباطات، پلانگذاری، امور مهاجرین یا عودت کنندگان) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخلی و یا خارج کشور، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا .
مهارتهای لازم ۱- تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و آشنائی به زبان انگلیسی.
۲- مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
۳- مهارت های لازم در بخش های رهبری ، ارتباطات و تصمیم گیری.
موارد تشویقی
نوت ۱٫ (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (۳) نمرۀ امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
۲٫ (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم