ریاست انرژی پایدار روستائی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت احیاء و انکشاف دهات  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست انرژی پایدار روستائی ۰۵۴۱

 

مشخصات بست

عنوان بست:                                 ریاست انرژی پایدار روستائی

بســـــت:                                    دوم

تعداد بست:                                  (۱)

وزارت/اداره:                                   وزارت احیاء و انکشاف دهات

بخش مربوط:                                ریاست عمومی رشد متوازن و انکشاف روستاهای سرحدات

موقعیـــــت :                                 کابل

گزارشده به :                                 رئیس عمومی رشد متوازن و انکشاف روستاهای سرحدات

گزاریشگیر از:                                کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

اندازه معاش:                                اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریـخ نشر و ختم اعلان:                  ۲۷/۰۶/۱۳۹۹  الی  ۰۷/۰۷/۱۳۹۹

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

 

 

در مورد وزارت احیا وانکشاف دهات:

وزارت احیاء وانکشاف دهات یک اداره سکتوری حکومت بوده که بمنظور طرح و تطبیق برنامه های انکشافی، اقتصادی و اجتماعی دهات تأسیس شده است. هدف عمدۀ وزارت احیاء و انکشاف دهات کاهش فقر در قراء و قصبات میباشد که توسط ارایه خدمات اساسی و عام المنفعه جهت تحقق این اهداف، مساعی را به خرچ میدهد. وزارت احیاء وانکشاف دهات منحیث بستر اصلی توسعه دهات همواره در جهت بهبود شرایط زندگی روستائی بذل مساعی نموده و خدمات وسیع الساحۀ را از طریق ریاست های ولایتی خویش در اکثریت ساحات روستائی ارایه داشته که هفتاد و پنج درصد سکنه کشور عزیز را تحت پوشش ارایۀ خدمات خود دارد.

 

  هدف وظیفه:

مدیریت  از تدوین، ترتیب و تجدید پالیسی ها، رهنمود های تخنیکی مربوطه و مدیریت و کنترول از تحقق سروی های اجتماعی پروژه های صنایع انرژی روستائی در دهات کشور.

 

وظایف تخصصی بست:

 1. طرح ترتیب و انکشاف پالیسی  ها رهنمود های تخنیکی صنایع و انرژی روستائی بمنظور رسیدگی بهتر به امور مربوطه
 2. نظارت از سروی های اجتماعی پروژه های صنایع و انرژی روستائی در دهات کشور.
 3. طرح پلان های تدابیری برای رشد صنایع و انرژی روستائی و خدمات پس از تولید، بازار یابی بهتر بمنظور رقابت با واردات امتعه خارجی.
 4. رهبری، مدیریت و نظارت از تطبیق پروژه های صنایع و انرژی روستائی بمنظور تطبیق هرچه بهتر پلان مطروحه.
 5. رسیدگی به نظریات و پشنهادات شورا های محلی و ریاست های احیاء و انکشاف دهات در بخش مربوطه.
 6. سازماندهی پروگرام سروی جهت شناسائی صنایع کوچک و انرژی روستایی موجود در سطح کشور غرض توسعه برنامه صنایع و انرژی روستائی.
 7. شناسائی فرصت های اشتغال پایدار از طریق جذب سرمایه گذاری سکتور خصوصی جهت رشد و توسعه صنایع و انرژی روستائی..
 8. تامین هماهنگی بین فعالیت های برنامه رشد صنایع روستائی و انرژی روستائی با جوانب ذیدخل جهت تطبیق هماهنگ پالیسی ها و برنامه های انکشاف روستا ها .
 9. نظارت از تطبیق  با کیفیت برنامه  صنایع و انرژی روستائی در ولایات جهت حصول اطمینان از موثریت برنامه ها.
 10. اتخاذ تدابیر لازم در جهت رشد بازار یابی صنایع و انرژی روستائی.
 11. نمایندگی از وزارت در کمیته های بین الوزارتی در راستای انکشاف صنایع و انرژی روستائی.
 12. نظارت برنامه های آگاهی دهی و رهنمائی مردم دهات در عرصه رشد صنایع و تأمین انرژی روستائی.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ، ماهانه، ربعوار و سالانه در مطابقت با اهداف و پلان استراتیژیک وزارت.
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست.
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه.
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با درنظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه.
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه.
 6. تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه.
 7. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع.
 8. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
 9. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر.
 10. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از دستآورد ها  بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره  از پیشرفت فعالیتها و دست آورد های مربوطه.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

————————————————————————————————————-

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۸،۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره و تجارت، اداره عامه، انجنیری، پالیسی عامه، مدیریتی عمومی، مدیریت انکشاف دهات، مدیریت پروژه ها از داخل و خارج کشور و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری:

 1. حداقل تجربه کاری از داخل و یا خارج کشور در یکی از بخش های (رشد و انکشاف صنایع و انرژی روستائی، طرح و مدیریت پروژه ها، بازاریابی، رشد اقتصاد و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست)
  • مدیریتی یا تخصصی بخش های متذکره؛ سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و زبان انگلیسی
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 3. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری

موارد تشویقی:

 1. (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (۳) نمرۀ امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت: درخواست کنندگانیکه اسناد مورد نیاز شرایط استخدام این بست را بصورت درست، واضح و شفاف به بورد تعیینات خدمات ملکی ارائه ننمایند، واجد شرایط شناخته نشده و حق شکایت ندارند.

————————————————————————————

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم