ریاست انستیتیوت ملی معلولین

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه  دوم وزارت دولت در امور شهدا و معلولین را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست کود بست
۱ ریاست انستیتیوت ملی معلولین ۰۰۴۹

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                       ریاست انستیتیوت ملی معلولین

بســــت:                           دوم

تعداد بست:                        (۱)

موقعیت بست:                      کابل

وزارت/اداره:                         وزارت دولت در امور شهدا و معلولین

بخش مربوطه                    مقام وزارت

گزارشده به :                         مقام اداره

گزارش گیر از:                     کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:            ۰۵/۱۱/۱۳۹۸ الی ۱۵/۱۱/۱۳۹۸

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

هدف وظیفه: اداره، رهبری و نظارت از تمام امور مساعدت ها وتامین ارتباط با موسسات خیریه داخلی و خارجی.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 

وظایف تخصصی:

 1. تطبیق قوانین و مقررات ، فرامین، احکام و مصوبات در عر صه مربوطه.
 2. جستجوی شیوه های جلب  کمکهای مالی و تخنیکی  دول و سازمانهای ملی و بین ا لمللی در جهت بهبود عرضه مساعدت ها و بهبود شرایط زندگی معلولین و معیوبین و ورثه شهدا.
 3. تنظیم، تشخیص و تفکیک معلولین و معیوبین دارای مهارت و هکذا نیازمند ی آموزش های فنی و حر فوی جهت معرفی آنان به مراجع ذیربط.
 4. اتخاذ تدابیر غرض تآمین شرایط ورزشی برای معلولین واجد شرایط و علاقمند .
 5. کنترول و مراقبت از پروسه تثبیت مستحقین و توزیع مساعدت ها در جهت توزیع عادلانه مساعدت ها برای معلولین و ورثه شهدا نیازمند.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان عمومی ریاست به منظور نیل به اهداف از قبل تعین شده اداره.
 2. ارائه پیشنهادات غرض ایجاد و تجهیز مراکز بهزیستی و توانبخشی معلولین و معیوبین در مرکز وو لایات.
 3. رهبری، سازماندهی وسمت دهی فعالیت های شعبات تحت اثر غرض ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان.
 4. مراقبت از تنظیم و ترتیب پروگرامهای اجتماعی ، فرهنگی، اعاشه ، اباطه و عرضه خدمات صحی معلولین و معیوبین در اسایش گاه ها و مراکز عرضه خدمات.
 5. مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.
 6. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

وظایف هماهنگی:

 1. ارائه مشوره های لازم و موثر در طرح پا لیسی ها و پلان ستراتیژیک عر صه مربوطه به منظور غنامندی آن.
 2. فراهم آوری زمینه های آموزشی  برای معلولین و ورثه شهدای نیازمند غرض خودکفائی آنان با در نظر داشت حا لات فزیکی و روانی آنان.

—————————————————————————————————————

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های:حقوق، علوم سیاسی، شرعیات (فقه و قانون)، اداره عامه، اداره تجارت، ارتباطات، مدیریت عمومی، اقتصاد، روانشناسی، ادبیات، حکومتداری خوب، پالیسی اداره عامه و یا سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره از مؤسسات ملی و بین المللی داخلی و خارج کشور ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط (مدیریتی، مسلکی و یا ترکیبی از تجربه های مرتبط مدیریتی و تخصصی مندرج در شرح وظایف و مسولیت های وظیفوی این بست) از مؤسسات ملی و بین المللی داخلی و خارج کشور،  حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا.
 3. مهارتهای لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با لسان انگلیسی، و مهارتهای کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت:  افراد دارای معلولیت نیز میتوانند با داشتن شرایط فوق کاندید بست شوند

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم