ریاست تثبیت و رسیده گی به قربانیان جنگ

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت دولت در امور شهداء و معلولین  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست تثبیت و رسیده گی به قربانیان جنگ ۰۷۷۸

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                   ریاست تثبیت و رسیده گی به قربانیان جنگ

بســــت:                        دوم

وزارت/اداره:                     وزارت دولت در امور شهداء و معلولین

بخش مربوطه:                 معاونیت حمایوی و عرضه خدمات

موقعیت بست:                  کابل (مرکز)

تعداد بست:                     (۱)

گزارشدهی به :                معاون حمایوی و عرضه خدمات

گزارش گیر از:                   کارکنان تحت اثر مطابق ساختار تشکیلاتی

تاریخ نشروختم اعلان:          ۱۸/۰۳/۱۴۰۰ الی ۲۹/۰۳/۱۴۰۰

 

هدف وظیفه مدیریت، نظارت، هماهنگی و انسجام امور خدماتی و تثبیت و رسیدگی به قربانیان جنگ غرض عرضه خدمات موثر و بهتر در مطابقت به اسناد تقنینی.  
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی
وظایف تخصصی • نظارت از تطبیق قوانین، مقررات، پلان ها و پالیسی های وزارت در بخش های کاری مربوطه بمنظور تنظیم امور شهدا و معلولین جهت غنا مندی و انعکاس مسایل تطبیقی آن.
• کنترول وملاحظه شد تمام اسناد نو تثبیت مرتبط به شهدا و معلولین و ارجاع اسناد مربوط به معلولین و ورثه شهداء به مراجع وشعبات مربوطه غرض تثبیت حقوق ورثه شهدا و معلولین.
• ایجاد یک میکانیزم موثر و شفاف برای پروسه تثبیت، محاسبه و تادیات حقوق ورثه شهدا و معلولین جهت عرضه خدمات بهتر.
• نظارت وکنترول ازنحوه تثبیت حقوق ورثه شهدا و معلولین درمطابقت به قوانین ومقررات نافذه باتفکیک اسناد ارگانهای نظامی، وافراد ملکی باسایر اتباع کشور بمنظور تسریع روند اجراات امور مربوط به حقوق شهدا و معلولین.
• رسیدگی عاجل به ورثه شهدا و زخمیان حملات تروریستی ضد دولت.
• تنظیم و مراقبت از پروسه اجرای حقوق شهدا و معلولین جهت تادیه حقوق آنان به اساس تقسیم اوقات.
• سهل ساختن اجراات ، تفکیک وتصنیف اسناد شهدا و معلولین وارجاع آن به مدیریت های مربوط به منظور اجراات به موقع.
• نظارت و کنترول ازنحوه تثبیت حقوق شهدا و معلولین وزارت های امورداخله ، دفاع ، ریاست امنیت ملی،کارکنان خدمات ملکی و اشخاص بدون رتبه و درجه غرض اعطای حقوق.
• ایجاد میکانیزم های موثر و شفاف به منظور ثبیت و رسیدگی به شهداء ومعلولین ملکی ونظامی.
وظایف مدیریتی • تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
• حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛
• انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
• تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
• تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
• رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
• رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره مطابق قانون دسترسی به اطلاعات؛
• رهبری، مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛
• ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
• اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی • تامین شفافیت و حسابدهی در اجراآت ریاست جهت تسریع روند عرضه خدمات به ورثه شهداء و معلولین؛
• تامین ارتباطات با سطح رهبری اداره غرض اخذ هدایات، حمایت های تخنیکی، رهنمائی ها، احکام، پایسی ها و پلان های اجرائیوی، و تطبیقی؛
• تامین روابط کاری با ارگانهای همکار (محاکم، ارگانهای امنیتی،کمیسیون صحی) نواحی شهر جهت ایجاد شفافیت و جلوگیری از طی مراحل اسناد نادرست و غیر قانونی؛
• تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های مربوطه تحت اثر و سایر ادارات غرض حصول اهداف متوقعه اداره؛
• هماهنگی با موسسات همکار که در عرصه خدمات به ورثه شهدا و معلولین فعالیت مینمایند؛
شرایط استخدام این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی، بند های (۹) و (۱۰) ماده ۹ تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است.
رشته تحصیلی داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌ های: حقوق، کمپیوترساینس، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت حوادث، اداره عامه، روان شناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و یا سایر رشته های مرتبط از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته ‌های فوق‌ الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
تجربه کاری مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های (امور شهدا، امور معلولین، امور مالی، رسیدگی به حوادث، بایومتریک، ) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.
مهارتهای لازم ‌أ. تسلط به یکی از زبانهای رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
‌ب. مهارتهای کمپیوتری در برنامههای مرتبط به وظیفه؛
‌ج. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.
موارد تشویقی أ‌. (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
ب‌. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
نوت

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم