ریاست تحقیقات مالداری

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست تحقیقات مالداری                                                     ۰۲۵۸-۲

 

مشخصات بست:

عنوان بست:          ریاست تحقیقات مالداری

بســـــت:               دوم

تعداد بست:             (۱)

وزارت/اداره:          وزارت زراعت،آبیاری و مالداری

موقعیــت:                کابل

تاریخ نشروختم اعلان:  ۲۲/۱۱/۱۳۹۷ الی ۳۰/۱۱/۱۳۹۷

 

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از تحقق تمام برنامه های ریاست تحقیقات مالی جهت رایج شدمن نسل های مالداری پر ثمر و اثر گذاری در اقتصاد ملی در مطابقت با اهداف چارجوب ملی انکشاف زراعت .

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت به اهداف و برنامه های استراتیژیک وزارت.
 2. طرح وترتیب پلان تجارب تحقیقاتی در بخش مالداری ( حیوانات،طیور وماهی).
 3. طرح پالیسیها و برنامه های ستراتیژیک تحقیقاتی در رابطه به انواع مختلف حیوانات، نسل گیری، تغذیه، صحت حیوانی و توسعه مالداری در سطح کشور در هماهنگی با ریاست های مالداری وصحت حیوانی.
 4. تهیه طرزالعمل های تحقیقاتی به همکاری دیپارتمنت های مربوطه به منظور طرح و دیزاین، تطبیق، جمع آوری ارقام و تحلیل احصائیوی تجارب تحقیقات مالداری.
 5. مدیریت برنامه های تحقیقاتی مالداری در سراسر کشور همچنان ارایه مشوره های تخنیکی در رابطه به انکشاف پالیسی ها و برنامه های تحقیقاتی به ریاست ها و آمریت های ذیربط
 6. تجهیز و فعال نگهداشتن لابراتوارهای صحت حیوانی، فارم های تحقیقاتی انواع حیوانات بومی وفارم های انواع اصلاح شده به منظورتهیه مواد اولیه برای تولید نسل های دورگه از طریق القاح مصنوعی وتحقیقات بالای توافق آنها.
 7. معرفی انواع خالص حیوانات بومی وانواع حیوانات اصلاح شده که درشرایط کشورتوافق بهترداشته و درعین حال قدرت حاصلدهی بیشتر و کیفیت بهترغذایی داشته باشد و معرفی تکنالوژی های موثر، ارزان و بی خطر درمورد تغذیه وحفظ الصحه حیوانات و پروسس محصولات آنها.
 8. دریافت انواع حیوانات، طیور و ماهی وانواع خوراکه های حیوانی به منظور حاصل بیشتر.
 9. تعیین زونهای جغرافیایی در رابطه به پرورش ونگهداری انواع حیوانات بومی و شناسایی مکمل نسلهای محلی کشور (تمام انواع حیوانات، ماهی، طیور وحشرات مفیده) با تفکیک مشخصات فینوتایپیکی آنها.
 10. ایجاد میکانیزم عملی برای توزیع نسل های خالص بومی وانواع اصلاح شده در بدل قیمت مناسب تا پایداری خدمات تحقیقات مالداری را حفظ کرده بتواند.
 11. نظارت مداوم ازفعالیتهای استیشن های تحقیقاتی ساحوی و کسب آگاهی کامل از مشکلات مالداران و دریافت راههای حل آن از طریق برنامه تحقیقاتی در بخشهای مختلف مالداری.
 12. نظارت مداوم از راه اندازی و اجرای برنامه های تحقیقاتی در باره انواع مختلف حیوانات توسط دیپارتمنت های مربوطه و ارزیابی نتایج آن در مطابقت با ضروریات و شرایط فعلی کشور.
 13. ایجاد هماهنگی موثر و قوی با ریاست عمومی ترویج و سایر ادارات دولتی و غیر دولتی که درعرضه خدمات مالداری فعالیت دارند
 14. ایجاد هماهنگی با موسسات تحقیقات مالداری جهانی و تمویل کننده گان به منظورجلب همکاری های تخنیکی آنها برای بلند بردن ظرفیت متخصصین تحقیقات مالداری و تجهیز لابراتوارهای صحت و تغذیه حیوانی و فارم های تحقیقات حیوانات بومی و فارم تحقیقات توافقی حیوانات اصلاح شده.
 15. حصول اطمینان از هماهنگی برنامه های پروژه های خارجی که در بخش تحقیقات مالداری فعالیت دارند با پالیسی های وزارت.
 16. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغنستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
 17. رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارت دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه.
 18. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه
 19. انجام سایر وظایف که ازطرف مقامات درمطابقت به قوانین، مقررات، اهداف و خط مشی اداره سپرده میشود.

شرایط استخدام(سطح تحصیل وتجربه کاری):  

این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد ۷،۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط ومعیارهای ذیل    ترتیب گردیده است.

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های:( وترنری، مالداری ، پرورش حیوانات و تولیدات حیوانات) وبه درجه تحصیلی بالاتر رشته های متذکره ارجحیت داده میشود
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه وتخصص(مطابق ساحه کاری پست) ویا سایر موارد مندرج اهداف ومسولیت های وظیفوی این پست) حد اقل(برای بست دوم) سه سال برای لیسانس، دوسال برای ماستر ویک سال برای دوکتورا(برای بست اول) چهار سال برای لیسانس،سه سال برای ماستر و دوسال برای دکتور.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی(پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر وتکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم