ریاست تدارکات

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت کار و امور اجتماعی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست تدارکات ۰۲۱۰-۱

 

مشخصات بست

عنوان بست:                                 ریاست تدارکات

بســـــت:                                      دوم

تعداد بست:                                  (۱)

وزارت/اداره:                                  وزارت کار و امور اجتماعی

بخش مربوط:                                معینیت امور مالی و اداری

موقعیـــــت :                                 کابل

گزارشده به :                                 معین مالی و اداری

گزاریشگیر از:                               کارمندان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریـخ نشر و ختم اعلان:                  ۲۰/۰۵/۱۴۰۰  الی  ۰۲/۰۶/۱۴۰۰

 

 

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت، کنترول، تطبیق و هماهنگی امور و فعالیت های تدارکاتی و سایر موضوعات مرتبط به تدارکات در مطابقت با قوانین، مقررات و طرزالعمل های مربوطه.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. مدیریت و نظارت از سیستم انتقال معلومات قراردادهای به سیستم الکترونیکی (انلاین) اداره تدارکات ملی و دیتابیس داخلی.
 2. پیشبرد اجراات کاری در مطابقت با قانون تدارکات و طرزالعمل تدارکات و کنترول از پلان های تجدید شده اداره و ارسال به موقع آن به اداره تدارکات ملی و سایر ادارات ذیربط.
 3. . نظارت از طرح، ترتیب و تایید اسناد داوطلبی، شرطنامه ها، اسناد ارزیابی قبلی اهلیت، اسناد درخواست نرخ گیری، اعلانات تدارکاتی، درخواست برای ارائه پیشنهادات و سایر اسناد معیاری تدارکات جهت طی مراحل درست و اصولی پروسه های تدارکاتی مربوطه.
 4. مدیریت و نظارت طی مراحل درست و اصولی پروسه ها تدارکات طبق قانون تدارکات، طرزالعمل ها، متحد المال ها و سایر معیاری تدارکات
 5. پیشنهاد تعیین هیئت های آفرگشایی و ارزیابی خریداری و سایر هیئت ها پروسه تدارکاتی
 6. نظارت بر پروسه آفرگشایی و ارزیابی آفرها و حصول اطمینان از صحت و درستی آن
 7. نظارت از پروسه نرخگیری پرچون و کنترول دقیق آن با اجناس از لحاظ کیفیت با در نظر داشت پالیسی های دولت.
 8. نظارت از ترتیب و تنظیم اسناد قرارداد، تطبیق، اکمال و اجرای به موقع آن.
 9. نظارت از پروسه های ارسال فورم های معیاری تدارکات به خصوص پیشنهاد اعطای قرار داد و نظارت از پروسه اعطای قرار داد.
 10. تثبیت تخلفات تدارکاتی داوطلبان و قرار دادیان و ارسال پیشنهاد محرومیت شرکت های متخلف به اداره تدارکات ملی طبق قانون تدارکات مربوطه.
 11. طی مراحل اسناد اعطای قرارداد به داوطلب برنده و فراهم آوری تسهیلات در پروسه اعطای قرارداد.
 12. مدیریت، ترتیب و تنظیم اسناد قرارداد در مطابقت به قانون و اسناد معیاری تدارکات.

 

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/ اداره.
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست.
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه های و شهروندان کشور با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه.
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات ادار، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه
 6. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت الاثر.
 7. ارزیابی اجراات کارکنان تحت الاثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراات، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالا بردن ارتقای ظرفیت.
 8. ارایه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره، سپرده میشود.

 

وظایف هماهنگی:

 1. ارائه مشوره های تدارکاتی طبق قانون و مقررات تدارکاتی به مقامات، روسا و سایر کارمندان ریاست و اداره مربوطه
 2. تامین ارتباط و ایجاد هماهنگی میان بخش های مربوطه و سایر بخش ها جهت حصول اهداف متوقعه اداره مربوطه.

 

 

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد ۷ ، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملیکی به حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: حداقل درجه تحثیل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت دولتی، اقتصاد، حقوق، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، مالی و اداری، اداره و تجارت، روابط عامه، حکومت داری خوب، علوم اجتماعی و یا سایر رشته های مرتبط، از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته اهای فوق ارجحیت داده میشود؛
 2. تجریه کاری: مرتبط در یکی از بخش های (امو تدارکاتی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف: مدیریتی و تخصصی، حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمیشوند.)

ب: مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

 1. مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترول اداره و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛
 2. موارد تشویقی:

الف: (۵) نموره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

ب: (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم