ریاست تدارکات

 

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره ملی احصائیه ومعلومات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست تدارکات ۰۶۸۶-۲
 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:              ریاست تدارکات

بســــت:                 دوم

تعداد بست:              (۱)

وزارت/اداره:              اداره ملی احصائیه ومعلومات

گزارشده به::            معاونیت مالی و اداری

گزارش­گیر از        کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان: ۱۶/۰۵/۱۳۹۸ الی ۲۹/۰۵/۱۳۹۸

 

هدف وظیفه:

مدیریت، نظارت و کنترول از تمام امور تدارکات اداره؛ تامین هماهنگی فعالیت های تدارکاتی، تطبیق قانون تدارکات و اسناد تقنینی مربوطه.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت با پلان و اهداف  ستراتژیک اداره؛
 2. مدیریت، طرح، ترتیب و تایید پلان تدارکاتی، ارسال بموقع آن به اداره تدارکات ملی و حصول اطمینان از تطبیق بموقع و درست آن؛
 3. مدیریت و نظارت از سیستم انتقال معلومات قراردادها به سیستم الکترونیکی (انلاین) اداره تدارکات ملی و دیتابیس داخلی؛
 4. پیشبرد اجراات کاری در مطابقت با قانون تدارکات و طرزالعمل تدارکات و کنترول از پلان های تجدید شده اداره و ارسال به موقع آن به اداره تدارکات ملی و سایر ادارات ذیربط؛
 5. نظارت از طرح، ترتیب و تایید اسناد داوطلبی، شرطنامه ها، اسناد ارزیابی قبلی اهلیت، اسناد درخواست نرخ گیری، اعلانات تدارکاتی، درخواست برای ارائه پیشنهادات و سایر اسناد معیاری تدارکات جهت طی مراحل درست و اصولی پروسه های تدارکاتی مربوطه؛
 6. نظارت و پیشنهاد تثبیت معیارها و شرایط اهلیت و شایستگی داوطلبان در اسناد معیاری تدارکات؛
 7. مدیریت و نظارت طی مراحل درست و اصولی پروسه های تدارکات طبق قانون تدارکات، طرزاالعمل ها، متحدالمال ها و سایر اسناد معیاری تدارکات؛
 8. پیشنهاد تعیین هیئت های آفرگشایی و ارزیابی خریداری و سایر هیئت ها پروسه تدارکاتی؛
 9. نظارت بر پروسه آفرگشایی و ارزیابی آفرها و  حصول اطمینان از صحت و درستی آن؛
 10. نظارت از پروسه نرخگیری پرچون و کنترول دقیق آن با اجناس از لحاظ کیفیت با در نظرداشت پالیسی های دولت؛
 11. نظارت از ترتیب و تنظیم اسناد قرارداد، تطبیق، اکمال و اجرای به موقع آن؛
 12. ارائه مشوره های تدارکاتی طبق قانون و مقررات تدارکاتی به مقامات، رؤسا و سایر کارمندان ریاست و اداره مربوطه؛
 13. نظارت از پروسه های ارسال فورم های معیاری تدارکات به خصوص پیشنهااد اعطای قرارداد و نظارت پروسه اعطای قرارداد؛
 14. تثبیت تخلفات تدارکاتی داوطلبان و قراردادیان و ارسال پیشنهاد محرومیت شرکت های متخلف به اداره تدارکات ملی طبق قانون تدارکات و طرزالعمل مربوطه؛
 15. طی مراحل اسناد اعطای قرارداد به داوطلب برنده وفراهم آوری تسهیلات در پروسه اعطای قرارداد؛
 16. مدیریت، ترتیب و تنظیم اسناد قرارداد در مطابقت به قانون و اسناد معیاری تدارکات؛
 17. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه اداره مربوطه؛
 18. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 19. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 20. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 21. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 22. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 23. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 24. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 • حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اداره عامه، اداره تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد، مدیریت محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات، لوژستیک، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه، پالیسی عامه و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛
 • تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور اداری ویا تدارکات ویا مالی و اداری ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا؛
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم