ریاست تربیه معلم ولایات (ارزگان، پکتیکا، زابل، کندهار، هلمند، پکتیا، کاپیسا)

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (هفت بست) رتبه دوم  وزارت معارف را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست تربیه معلم ولایت ارزگان ۰۵۷۳-۲
۲ ریاست تربیه معلم ولایت پکتیکا ۰۵۷۵-۲
۳ ریاست تربیه معلم ولایت زابل ۰۵۷۶-۲
۴ ریاست تربیه معلم ولایت کندهار ۰۲۴۷-۳
۵ ریاست تربیه معلم ولایت هلمند ۰۵۷۹-۲
۶ ریاست تربیه معلم ولایت پکتیا ۰۶۰۱-۲
۷ ریاست تربیه معلم ولایت  کاپیسا ۰۵۷۷-۲

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                   ریاست تربیه معلم ولایات (ارزگان، پکتیکا، زابل، کندهار، هلمند، پکتیا، کاپیسا)

بســـــــت:                 دوم

وزارت/اداره:                   وزارت معارف

گزارش به :                     ریس عمومی تربیه معلم

گزارش­گیر از:                کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:     ۰۱/۰۲/۱۳۹۸ الی ۱۰/۰۲/۱۳۹۸

هدف وظیفه :

اداره ، رهبری ، نظارت و سازماندهی جهت تضمین کیفیت پروسه تدریسی و تحصلی دارالمعلمین های تحت اثر و فراهم آوری تسهیلات به منظور تطبیق نصاب مربوطه .

 

صلاحیت ومسولیت های وظیفوی :

 

۱- ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه مربوطه .

۲- طرح ونظارت از اجرای پلان پذیرش محصلین جدیدالشمولان دارالمعلمین .

۳- مراقبت از اجرای پلان ها ، پروگرام های درسی ، امور تعلیمی و امور تربیوی محصلین .

۴- تدویرو رهبری جلسات اجراییوی و تدریسی با کادری علمی و کارکنان حمایوی دارالمعلمین.

۵- ایجاد تدابیر برای انکشاف و استحکام سیستم تعلیمی و تربیوی .

۶- نظارت از فعالیت های دیپارتمنت های دارالمعلمین .

۷- نظارت از تطبیق ، قوانین ، مقرارات ، طرزالعمل ها ، لوایح و هدایات مقامات در بخش مربوطه .

۸- طرح پلان ها جهت بهبود و انکشاف رشته های مورد نیازدارالمعلمین .

۹- اتخاذ تدابیر به منظور ارتقای ظرفیت استادان و کارکنان دارالمعلمین .

۱۰- نظارت از جریان امتحانات سمستری دارالمعلمین .

۱۱-نظارت از اجراات امور تدریسی ، اجراییوی و لیلیه محصلین دارالمعلمین .

۱۲-جلب و جذب کادرهای علمی و مسلکی مطابق رشته تخصص با موافقه بخش تدریسی براساس پلان و پروگرام های آمورزشی .

۱۳- تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست مربوطه .

۱۴- تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه .

۱۵- رهبری و ارایه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی ، جامعه مدنی ، رسانه هاو شهروندان کشور، بادرنظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه .

۱۶- رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری ، قانون منع آزارواذیت زنان و اطفال و مقررطرزسلوک در ساحه کاری مربوطه .

۱۷- ارایه گزارش از اجراات انجام شده بطور،ربعواروسالانه به ریاست عمومی تربیه معلم.

۱۸-ارایه مشوره های لازم در امور تدریسی و اداری برای همکاران و استادان مربوطه.

 

شرایط استخدام :(سطح تحصیل و تجربه کاری ):

این لایحه وظایف بادر نظر داشت مواد ۷،۸و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده است :

۱- حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های : (رشته های تحصیلی ،ادبیات ،تعلیم وتربیه ،پیداگوژی،روانشناسی و علوم تربیتی ،اداره عامه ،علوم اجتماعی (تاریخ عمومی وجامعه شناسی )وسایررشته های مرتبط وبه درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

۲- تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تحصصی (اموراداری ،تعلیمی و تدریسی )و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست )حداقل سه سال برای لیسانس ،دوسال برای ماستر و یک سال برای دکتور.

۳-تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتویادری)و آشنایی (تحریرو تکلم )با زبان انگلیسی .

۴-مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه .

۵- بست متذکره صرفاًبرای طبقه اناث اختصاص داده شده .

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم