ریاست تفتیش داخلی

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره ملی احصائیه و معلومات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست تفتیش داخلی ۰۱۳۵-۳

مشخصات بست:

عنوان بست                    : ریاست تفتش داخلی

بست                              : (دوم)          

موقعیــت                     :  مرکز

تعداد بست                    : (یک)

وزارت/اداره                   : ملی احصائیه و معلومات

گزارش گیری از             : رئیس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات

گزارش گیری از             : کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان   :  ۱۷/۰۷/۱۳۹۸ الی  ۲۸/۰۷/۱۳۹۸

هدف وظیفه: 

بررسی وتفتیش امورمالی وحسابی  جهت تامین شفافیت مصارف امور مالی و اداری وحفظ دارائی های وزارت/اداره.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه ریاست جهت حصول اهداف تعین شده وزارت/اداره؛
 2. رعایت وحصول اطمینان ازتطبیق قوانین،فرامین، مقرره ها و لوایح بروفق ماده (۱۲) قانون کنترول تفتیش و ماده (۳) مقرره تفتیش داخلی؛
 3. ارزیابی و بازرسی پالیسی ها، طرزالعمل ها و سیستم های نافذه تفتیش در وزارت بمنظور حفظ دارایی و نگهداشت موثریت ومثمریت دراداره؛
 4. سازماندهی ونظارت از پروسه بررسی های مالی، حسابی و اداری در واحد های مرکزی و ولایتی غرض هماهنگی مفتشین؛
 5. تدقیق وارزیابی راپور اجراات گروپ های مفتشین دراسرع وقت وارائه پیشنهادات مشخص غرض مکافات ،مجازات وارتقآ ظرفیت های کاری؛
 6. تامین ارتباط و هماهنگی در فعالیت ها و اجراات تفتیش داخلی با اداره کنترول و تفتیش مرکزی جهت انسجام بهتر امور؛
 7. رسیده گی به مشکلات، موانع کاری گروپهای مفتشین ،اتخاذ تدابیر به همکاری وهدایت مقامات ذیصلاح جهت در یافت راه حل های مناسب به مشکلات و موانع کاری؛
 8. بررسی قضایای خاص که از طرف مقامات عالی هدایت داده میشود و اطلاع عاجل بمقامات عالی در صورت کشف تخلفات و اجراات غیر قانونی در بخش های مربوطه اداره.
 9. اجرای تفتیش دورانی درامورات اجرائی،اداری ومالی غرض افزایش کارآیی و کیفیت ودراجراات؛
 10. انعکاس تخلفات و تشخیص اجراات غیر قانونی واصله توسط مفتیشین مؤظف به مقام وزارت غرض اصلاح ،بهبود واجراات؛
 11. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست؛
 12. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
 13. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 14. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 15. تأمین شفافیت وحسابدهی ازاجراآت کاری اداره جهت دستیابی به اهداف لازمه.
 16. رهبری ومدیریت کارمندان تحت الاثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع.
 17. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت الاثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 18. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت الاثر؛
 19. ارایه گزارش ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط؛
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره، سپرده میشود؛

 

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 • حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های : اقتصاد، حقوق، مدیریت مالی، اداره­تجارت، اداره عامه، حسابداری، CA، ACCA و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 • تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی تفتیش و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور.
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم