ریاست تفتیش داخلی

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه  اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست تفتیش داخلی ۰۷۰۵-۲

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                ریاست تفتیش داخلی

بســــت:                    دوم

تعداد بست:                  (۱)

وزارت/اداره:                  اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

بخش مربوطه:               ریاست عمومی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

موقعیــت:                    کابل

گزارش به:                    رئیس عمومی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

تاریخ نشروختم اعلان:     ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ الی ۲۸/۰۷/۱۳۹۸

هدف وظیفه: بررسی و تفتیش امور مالی وحسابی، جهت تامین شفافیت مصارف امور مالی و اداری و حفظ دارائی های اداره.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛
 2. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قوانین، فرامین، مقرره ها و لوایح بر وفق ماده (۱۲) قانون کنترول تفتیش و ماده (۳) مقرره تفتیش داخلی؛
 3. ارزیابی و بازرسی پالیسی ها، طرزالعمل ها و سیستم های نافذه تفتیش در وزارت، بمنظور حفظ دارایی و نگهداشت موثریت و مثمریت در اداره؛
 4. سازماندهی و نظارت از پروسه بررسی های مالی، حسابی و اداری در واحد های مرکزی و ولایتی غرض هماهنگی مفتشین؛
 5. تدقیق و ارزیابی راپور اجراات گروپ های مفتشین در اسرع وقت و ارائه پیشنهادات مشخص غرض مکافات، مجازات و ارتقآ ظرفیت های کاری؛
 6. تامین ارتباط و هماهنگی در فعالیت ها و اجراات تفتیش داخلی با اداره کنترول و تفتیش مرکزی، جهت انسجام بهتر امور؛
 7. رسیده گی به مشکلات، موانع کاری گروپهای مفتشین، اتخاذ تدابیر به همکاری و هدایت مقامات ذیصلاح، جهت دریافت راه حل های مناسب به مشکلات و موانع کاری؛
 8. بررسی قضایای خاص که از طرف مقامات عالی هدایت داده میشود و اطلاع عاجل بمقامات عالی در صورت کشف تخلفات و اجراات غیرقانونی در بخش های ادارات ذیربط؛
 9. اجرای تفتیش دورانی در امورات اجرائی، اداری و مالی غرض افزایش کارآیی و کیفیت و در اجراات؛
 10. انعکاس تخلفات و تشخیص اجراات غیر قانونی واصله توسط مفتیشین مؤظف به مقام وزارت غرض اصلاح، بهبود و اجراات؛
 11. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست؛
 12. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 13. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 14. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 15. تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری اداره، جهت دستیابی به اهداف لازمه؛
 16. رهبری و مدیریت کارمندان تحت الاثر، جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع؛
 17. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 18. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 19. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 20. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، حقوق، مدیریت مالی، اداره ­تجارت، اداره عامه، حسابداری، CA، ACCA و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور تفتیش ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور؛
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم