ریاست تفتیش شاروالی ها

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره عالی تفتیش  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست   تفتیش شاروالی ها ۰۷۵۶

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                              ریاست تفتیش شاروالی ها

بســــت:                      دوم

وزارت/اداره:                     اداره عالی تفتیش

بخش مربوطه:                 معاونیت تفتیش های مالی و رعایت قوانین و مقررات / ریاست عمومی تفتیش رعایت قوانین و مقررات

موقعیت بست:                  کابل (مرکز)

تعداد بست:                    (۱)

گزارشدهی به :                ریس عمومی تفتیش رعایت قوانین و مقررات

گزارش گیر از:                 کارکنان تحت اثر مطابق ساختار تشکیلاتی

اندازه معاش:                   اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۰۶/۰۲/۱۴۰۰ الی ۱۸/۰۲/۱۴۰۰

 

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد اداره عالی تفتیش:

اداره عالی تفتیش یگانه نهاد عالی مستقل بازرسی کننده امور مالی و حسابی وزارت ها، ادارات، تصدیها و موسسات، شاروالی ها و سایر نهاد های دولتی میباشد که درسال ۱۳۰۰ هـ، ش درچوکات دولت تحت نام دیوان سنجش مسمی گردید و از آن زمان به این طرف تحت نام های مختلف فعالیت های تفتیش و تفتیش ادارات دولتی را انجام میدهد.

این اداره با داشتن ۹۸ سال سابقه کاری، عضویت سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش( (INTOSAIسازمان آسیایی ادارات عالی تفتیش ( ASOSAI )، سازمان همکاری های اقتصادی ادارات عالی تفتیش (ECOSAI  ) را داشته است و فعلا عضویت کمیته رهبری سازمان ایکوسای را داراد.

ادارۀ عالی تفتیش وظایف؛ تفتیش رعایت قوانین ومقرراتCompliance Audit، تفتیش حساب قطعیه دولت و صورت های مالی Qatia and Financial Audit، تفتیش مساعدت های خارجیGrants Audit، تفتیش تکنالوژی معلوماتیIT Audit، تفتیش عملکرد و محیطی Performance & Environmental Audit، تفتیش خاص Special Auditو تفتیش مصارف محرمConfidential Audit را دارا بوده و در حوزه کاری مربوطه فعالیتهای شانرا انجام داده و به مقام عالی ریاست جمهوری و شورای ملی گزارش میدهد.

هدف وظیفه مدیریت و نظارت از طرح وتطبیق پلان ها، استراتیژیها و پالیسی های ریاست تفتیش شاروالی ها وهمچنین مدیریت ونظارت از روند اجرای تفتیش در مطابقت به قوانین ومعیارهای ملی وبین المللی.  
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی
وظایف تخصصی ۱٫   ارایه مشوره های مسلکی وهمکاری با ریس عمومی تفتیش رعایت اسناد تقنینی دراجرای وظایف محوله وکارهای روز مره غرض نیل به اهداف ریاست مربوطه

۲٫   پلانگذاری، انکشاف و تطبیق پالیسی ها و پلانهای ستراتیژیک ریاست تفتیش شاروالی ها و ارائه گزارش از صورت اجراآت در قبال آنها

۳٫   سهم گیری فعال در ترتیب، تسوید و تدوین پالیسی ها، اسناد تقنینی، رهنمود ها و سایر پلان ها به شمول پلان سالانه تفتیش و بنچمارک های دیگر درسطح اداره

۴٫   تشخیص و پوشش سایر مراجع مرتبط به امور شاروالیها بمنظور تفتیش رعایت اسناد تقنینی و ارایه آن به ریاست پلان وپالیسی جهت شمولیت آن در پلان سالانه تفتیش بعد از تائید رئیس عمومی تفتیش رعایت اسناد تقنینی.

۵٫   حصول اطمینان از پیگیری موثر و مستند تطبیق یافته های تفتیش سال های قبلی و انعکاس آن در گزارش تفتیش

۶٫   تدقیق، تصحیح و منظوری پلان تفتیش بر مبنای خطر و پروگرام تفتیش از رعایت اسناد تقنینی در شاروالی ها بادرنظرداشت چگونگی ترتیب بودجه، امور مالی وحسابی، عواید، تدارکات، سیستم کنترول داخلی، چارچوب حسابداری و گزارشدهی قابل تطبیق، مقتضیات قوانین نافذه، ارزیابی خطرات، سطح اهمیت (Materiality) و دیگر موارد مورد نیاز وارایه آن به مقام اداره جهت بازنگری و منظوری

۷٫   نظارت و حصول اطمینان از تدویر جلسه افتتاحیه، تطبیق پلان واجرای تفتیش رعایت اسناد تقنینی در شاروالی ها، مستند سازی پروسیجرها و آزمایشات تفتیش و جمع آوری و مستند سازی شواهد کافی و مناسب.

۸٫   نظارت از ترتیب مسوده گزارشات بادرنظرداشت نتیجه گیری از یافته ها، شواهد ومدارک معتبر وکافی و شریک سازی آن جهت اخذ پاسخ مراجع تحت تفتیش وتدویر جلسه اختتنامیه

۹٫   ارایه معلومات مفصل واسناد موثق در مورد قضایای اختلاس، تقلب وفساد به مقام ذیصلاح اداره غرض اقدامات ضروری بعدی

۱۰٫            نظارت از اجرای تفتیش رعایت اسناد تقنینی در شاروالی ها به منظور حصول اطمینان از تطبیق شیوه های برتر، رعایت معیارات بین المللی (INTOSAI)، کود اخلاقی اداره عالی تفتیش، استفاده از اوراق کاری تفتیش رعایت قوانین ومقررات و رهنمود های مربوطه در تمام مراحل تفتیش و ترتیب و نگهداشت دوسیه های تفتیش غرض ارزیابی مستقل بعدی

۱۱٫            بازنگری گزارش نهای حاوی یافته ها وسفارشات مرتبط غرض بهبود در سیستم کنترول داخلی مراجع مربوطه بادرنظرداشت ملاحظات ریاست تحلیل گزارشات به مقامات ذیصلاح اداره جهت مطالعه ومنظوری

۱۲٫            نظارت از روند و میکانیزم کنترول و اطمینان کیفیت در تمام مراحل تفتیش رعایت اسناد تفنینی ومستند سازی نتایج باز بینی های داخلی (Internal Review) به شمول نواقص وتفاوت های یادداشت شده در هرمرحله باز بینی

۱۳٫            همکاری و سهم گیری فعال در ارزش افزایی و بهبود اجراآت اداره عالی تفتیش و فعالیت در جهت تامین منافع عامه به شمول مدیریت مالی شفاف و حسابده و تلاش در راستای مبارزه با فساد.

 
وظایف مدیریتی ۱٫   تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره

۲٫   اداره و سازماندهی کلیه امور بخش مربوطه در مطابقت با اهداف و استراتیژی اداره و انجام وظایف به وقت و زمان معین، با وجه احسن و رعایت اصل شفافیت، مطابق قوانین، مقررات وطرزالعمل های نافذه کشور

۳٫   تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی ریاست مربوطه بمنظور تطبیق استراتیژی، پالیسی و پلان کار

۴٫   حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش و انکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده

۵٫   ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر، بمنظور ایجاد انگیره برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعین نیاز های آموزشی و بالا بردن ارتقای ظرفیت

۶٫   انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارکنان تحت اثر

۷٫   تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه

۸٫   رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه

۹٫   رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزارواذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه

۱۰٫            ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره

۱۱٫            اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

 
وظایف هماهنگی ۱٫   تامین ارتباطات وهماهنگی موثر با مراجع تحت تفتیش وسایر ادارات ذینفع دیگر جهت تحقق وتطبیق سفارش های تفتیش با در نظرداشت استقلالیت و موقف اداره عالی تفتیش

۲٫   مشوره و هماهنگی درجریان اخذ تصامیم در راستای تنظیم فعالیت ها و طرز اجراآت ریاست تفتیش شاروالی ها با همکاران و مقام های ذیصلاح اداره

۳٫   هماهنگی وتامین ارتباط موثر باهمکاران، ریاستها، مقامات ذیصلاح اداره عالی تفتیش بخاطر شریک ساختن تجارت ومشورها جهت انسجام فعالیت های معیاری وتحت پوشش قرار دادن تفتیش های جدید (نوظهور)

 
شرایط استخدام این لایحه وظایف با درنظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده است .  
رشته تحصیلی داشتن سند تحصیل حداقل لیسانس دریکی ازرشته های اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، اداره تجارت، مدیریت مالی، حقوق، ACCA، CPAو CA و سایر رشته های مرتبط و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های ذکر شده ارجحیت داده میشود.  
 
 
تجربه کاری مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های امور تفتیش، امور مالی و حسابی و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.  
 
مهارتهای لازم ۱) تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو ویا دری ) و لسان انگلیسی
۲) تسلط به پروگرام های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
۳) مهارت لازم در تصمیم گیری، پلان گذاری ارتباطات و گزارش نویسی.
 
موارد تشویقی ۱) (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظیفه در اداره نگردد.
۲) (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام
۳) نوت: در صورتیکه کاندیدان اسناد مورد ضرورت این بست را بصورت واضح، شفاف و مکمل به بورد تعیینات خدمات ملکی ارائه نکنند واجد شرایط این بست شناخته نشده و حق شکایت ندارند.
 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم 

 

 

 

 

یک دیدگاه

  1. Pingback: Supreme Audit Office, Directorate Of Municipal Inspections | AsanWazifa

Comments are closed.