ریاست تفتیش مساعدت های خارجی

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره عالی تفتیش  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست تفتیش مساعدت های خارجی ۰۲۷۲

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                     ریاست تفتیش مساعدت های خارجی

بســــت:                           دوم

وزارت/اداره:                      اداره عالی تفتیش

بخش مربوطه:                  معاونیت تفتیش های مالی و رعایت قوانین مقررات

موقعیت بست:                   کابل (مرکز)

تعداد بست:                      (۱)

گزارشدهی به :                 معاون تفتیش های مالی و رعایت قوانین مقررات

گزارش گیر از:                   کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

اندازه معاش:                    اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ الی ۲۳/۰۴/۱۳۹۹

برنامه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد اداره عالی تفتیش:

اداره عالی تفتیش یگانه نهاد عالی مستقل بازرسی کننده امور مالی و حسابی وزارت ها، ادارات، تصدیها و موسسات، شاروالی ها و سایر نهاد های دولتی میباشد که درسال ۱۳۰۰ هـ، ش درچوکات دولت تحت نام دیوان سنجش مسمی گردید و از آن زمان به این طرف تحت نام های مختلف فعالیت های تفتیش و تفتیش ادارات دولتی را انجام میدهد.

این اداره با داشتن ۹۸ سال سابقه کاری، عضویت سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش( (INTOSAIسازمان آسیایی ادارات عالی تفتیش( ASOSAI )، سازمان همکاری های اقتصادی ادارات عالی تفتیش(ECOSAI  ) را داشته است و فعلا عضویت کمیته رهبری سازمان ایکوسای را داراد.

ادارۀ عالی تفتیش وظایف؛ تفتیش رعایت قوانین ومقرراتCompliance Audit، تفتیش حساب قطعیه دولت و صورت های مالی Qatia and Financial Audit، تفتیش مساعدت های خارجیGrants Audit، تفتیش تکنالوژی معلوماتیIT Audit، تفتیش عملکرد و محیطی Performance & Environmental Audit، تفتیش خاص Special Auditو تفتیش مصارف محرمConfidential Audit را دارا بوده و در حوزه کاری مربوطه فعالیتهای شانرا انجام داده و به مقام عالی ریاست جمهوری و شورای ملی گزارش میدهد.

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از پلان گذاری، انکشاف و اجرای پالیسی و پلان های استراتیژیک تفتیش مساعدتهای خارجی و حصول اطمینان از پلانگذاری، کار ساحوی و گزارش دهی تفتیش در قبال نتایج تفتیش و وظایف مرتبط دیگر به شمول پیگیری از سایر اجراات تفتیش مالی در مطابقت به هدایات و مقتضیات قانون اداره عالی تفتیش، روشهای پذیرفته شده بین المللی (طبق معیارات انتوسای) و قوانین و مقررات نافذه کشور.

وظایف تخصصی:

 1. ارایه مشوره های مسلکی و همکاری با معاون تفتیش های مالی و رعایت قوانین و مقررات در اجرای وظایف محوله و کارهای روز مره غرض نیل به اهداف ریاست مربوطه
 2. پلانگذاری، انکشاف و تطبیق پالیسی ها و پلانهای ستراتیژیک ریاست تفتیش مساعدتهای خارجی و ارائه گزارش از صورت اجراآت در قبال آنها
 3. سهم گیری فعال در ترتیب، تسوید و تدوین پالیسی ها، اسناد تقنینی، رهنمود ها و سایر پلان ها به شمول پلان سالانه تفتیش و بنچمارک های دیگر درسطح اداره
 4. تشخیص و پوشش ساحه کاری تفتیش پروژه های تمویل شده از مساعدت های خارجی با در نظرداشت بودجه و مصارف سالانه پروژه های مربوطه و توقعات تمویل کننده گان
 5. حصول اطمینان از پیگیری موثر و مستند تطبیق یافته های تفتیش سال های قبلی و انعکاس آن در گزارش تفتیش
 6. تدقیق، تصحیح و منظوری پلان تفتیش بر مبنای خطر و پروگرام تفتیش صورت حسابات مالی پروژه ها و مساعدت های خارجی به اساس فهم حاصله از محیط پروژه / وزارت، سیستم کنترول داخلی، چارچوب حسابداری و گزارشدهی قابل تطبیق، مقتضیات قوانین نافذه، تفاهمنامه های عقد شده با دونرها، ارزیابی خطرات، سطح اهمیت (Materiality) و دیگر موارد مورد نیاز و ارایه آن جهت بازنگری و منظوری مقامات ذیصلاح اداره
 7. نظارت و حصول اطمینان از تدویر جلسه افتتاحیه، تطبیق پلان و اجرای تفتیش صورت حسابات مالی پروژه ها و مساعدت های خارجی، مستند سازی پروسیجرها و آزمایشات تفتیش و جمع آوری و مستند سازی شواهد کافی و مناسب
 8. نظارت از ترتیب مسوده گزارشات و اظهار نظر (Audit Opinion) با درنظرداشت نتیجه گیری از یافته ها، شواهد و مدارک معتبر و کافی و شریک سازی آن جهت اخذ پاسخ مراجع تحت تفتیش و تدویر جلسه اختتنامیه
 9. ارایه معلومات مفصل و اسناد موثق در مورد قضایای اختلاس، تقلب و فساد به مقام ذیصلاح اداره غرض اقدامات ضروری بعدی
 10. نظارت از اجرای تفتیش پروژه های مساعدتهای خارجی به منظور حصول اطمینان از تطبیق شیوه های برتر، رعایت معیارات بین المللی (INTOSAI)، کود اخلاقی اداره عالی تفتیش،  استفاده از اوراق کاری تفتیش مالی و رهنمود های مربوطه در تمام مراحل تفتیش و ترتیب و نگهداشت دوسیه های تفتیش غرض ارزیابی مستقل بعدی
 11. بازنگری گزارش و نظر تفتیش به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و غلطی های عمده در صورت حسابات مالی حاوی یافته ها و سفارشات مرتبط غرض بهبود در سیستم کنترول داخلی، فعالیتها و اجراات و تقدیم آن به مراجع تحت تفتیش، پروژه ها، وزارت مالیه، تمویل کننده گان و سایر ذینفعان مورد نظر بعد از منظوری مقامات ذیصلاح اداره
 12. نظارت از روند و میکانیزم کنترول و اطمینان کیفیت در تمام مراحل تفتیش مالی و مستند سازی نتایج باز بینی های داخلی (Internal Review) به شمول نواقص و تفاوت های یاد داشت شده در هرمرحله باز بینی
 13. همکاری و سهم گیری فعال در ارزش افزایی و بهبود اجراآت اداره عالی تفتیش و فعالیت در جهت تامین منافع عامه به شمول مدیریت مالی شفاف و حسابده و تلاش در راستای مبارزه با فساد

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره
 2. اداره و سازماندهی کلیه امور بخش مربوطه در مطابقت با اهداف و استراتیژی وزارت و انجام وظایف به وقت و زمان معین، با وجه احسن و رعایت اصل شفافیت، مطابق قوانین، مقررات وطرزالعمل های نافذه کشور
 3. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی ریاست مربوطه بمنظور تطبیق استراتیژی، پالیسی و پلان کار
 4. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش و انکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده
 5. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر، بمنظور ایجاد انگیره برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعین نیاز های آموزشی و بالا بردن ارتقای ظرفیت
 6. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارکنان تحت اثر
 7. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 8. رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه
 9. رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزارواذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه
 10. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباطات و هماهنگی موثر با مراجع تحت تفتیش، دونرها، و وزارت مالیه و سایر ادارات ذینفع دیگر جهت تحقق و تطبیق سفارش های تفتیش با در نظرداشت استقلالیت و موقف اداره عالی تفتیش
 2. مشوره و هماهنگی درجریان اخذ تصامیم در راستای تنظیم فعالیت ها و طرز اجراآت ریاست تفتیش مساعدتها با همکاران و مقام های ذیصلاح اداره
 3. هماهنگی و تامین ارتباط موثر باهمکاران، ریاستها، مقامات ذیصلاح اداره عالی تفتیش و شریک ساختن تجارت و مشورها جهت انسجام فعالیت های معیاری و تحت پوشش قرار دادن تفتیش های جدید (نوظهور)

————————————————————————————————–

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و  ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، تفتیش، ACCA، CPAو CA و سایر رشته های مرتبط و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته ذکر شده ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری:

 1. حد اقل تجربه کاری از داخل و خارج کشور در یکی از بخش های (تفتیش، امور مالی و یا سایر موارد مندرج در این لایحه وظایف).
  • تجربه مدیریتی و تخصصی وظایف متذکره؛ حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا. (دارندگان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این پست شناخته نمی شود).
  • تجربه مدیریتی یا تخصصی؛ پنج سال در یکی از بخش های فوق الذکر.

مهارت­های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و زبان انگلیسی.
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 3. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

موارد تشویقی:

 1. (۵) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

 

————————————————————————————

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم