ریاست تفتیش

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره خط آهن افغانستان  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست تفتیش ۰۶۰۲-۱

 

مشخصات بست

عنوان بست:                ریاست تفتیش

بســـــت:                  دوم

تعداد بست:                  (۱)

وزارت/اداره:                  اداره خط آهن افغانستان

بخش مربوط:                مقام اداره

موقعیـــــت :             کابل

گزارشده به :               مقام اداره

گزاریشگیر از:              کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

اندازه معاش:              اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

 

تاریـخ نشر و ختم اعلان:   ۲۱/۰۲/۱۴۰۰  الی  ۰۳/۰۳/۱۴۰۰

 

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

 

 

در مورد وزارت اقتصاد:

وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان یکی از وزارت های کلیدی سکتور اقتصاد کشور است که در مبنی بر مقرره تنظیم فعالیت های خویش و در روشنایی پالیسی ها و اهداف انکشافی دولت جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت می نماید.

وظایف عمده وزارت اقتصاد را  طرح و ترتیب پالیسی و استراتیژی انکشاف اقتصادی دولت بر مبنای اقتصاد بازار و نظارت و کنترول از جریان تطبیق فعالیت های اقتصادی در سطح کشور، تنظیم و انسجام فعالیت های انکشاف اقتصادی، اجتماعی، بازسازی و احیای مجدد، توحید و ترتیب برنامه های رشد و انکشاف متوازن کلیه عرصه های اقتصاد ملی در مرکز و ولایات غرض رفع عقب ماندگی اقتصادی، ارتقای سطح زندگی مردم و فقرزدایی، ازدیاد عاید سرانه در روشنی پالیسی دولت و تشویق، حمایت و تقویت سکتورخصوصی تشکیل می دهد. جدا از وظایف عمده فوق، وزارت اقتصاد مسئولیت هماهنگی و انطباق دهی اهداف انکشاف پایدار افغانستان و مدیریت امور مربوط به ثبت، انسجام، نظارت و ارزیابی موسسات غیر دولتی را نیز عهده دار می باشد.

وزارت اقتصاد یکی از وزارت های پیشتاز در عرصه تطبیق اصلاحات اداری می باشد. چنانچه بر علاوه تطبیق مکمل سیستم رتب و معاش، وزارت اقتصاد توانسته است درهماهنگی نزدیک با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج  Capacity Building for Results (CBR) را در سطح مرکز و ولایات به گونه موفقانه تطبیق نماید. از آنجای که وزارت اقتصاد متعهد به تداوم برنامه اصلاحات به منظور ارائه خدمات باکیفیت و حسابده به شهروندان کشور می باشد، اینک در همکاری با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی شروع به تطبیق مرحله دوم برنامه اصلاحات ساختاری که عبارت از برنامه تغییر می باشد، نموده است. این برنامه زمینه جذب و استخدام افراد شایسته و با ظرفیت های عالی را در اداره خدمات ملکی افغانستان فراهم خواهد نمود.

 

هدف وظیفه بررسی و تفتیش امور مالی و اداری جهت تآمین شفافیت مصارف امور مالی و اداری و حفظ دارائی های اداره
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی
وظایف تخصصی • رعایت وحصول اطمینان ازتطبیق قوانین،فرامین، مقرره ها و لوایح بروفق ماده (۱۲) قانون کنترول تفتیش و ماده (۳) مقرره تفتیش داخلی؛
• ارزیابی و بازرسی پالیسی ها، طرزالعمل ها و سیستم های نافذه تفتیش در وزارت بمنظور حفظ دارایی و نگهداشت موثریت ومثمریت دراداره؛
• سازماندهی ونظارت از پروسه بررسی های مالی، حسابی و اداری در واحد های مرکزی و ولایتی غرض هماهنگی مفتشین؛
• تدقیق وارزیابی راپور اجراات گروپ های مفتشین دراسرع وقت وارائه پیشنهادات مشخص غرض مکافات ،مجازات وارتقآ ظرفیت های کاری؛
• رسیده گی به مشکلات ،موانع کاری گروپهای مفتشین ،اتخاذ تدابیر به همکاری وهدایت مقامات ذیصلاح جهت در یافت راه حل های مناسب به مشکلات و موانع کاری؛
• بررسی قضایای خاص که ازطرف مقامات عالی هدایت داده میشود واطلاع عاجل بمقامات عالی درصورت کشف تخلفات واجراات غیرقانونی دربخش های ادارات ذیربط؛
• اجرای تفتیش دورانی درامورات اجرائی،اداری ومالی غرض افزایش کارآیی و کیفیت ودراجراات؛
• انعکاس تخلفات و تشخیص اجراات غیر قانونی واصله توسط مفتیشین مؤظف به مقام وزارت غرض اصلاح ،بهبود واجراات؛
وظایف مدیریتی • تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
• حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛
• انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
• تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
• تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
• رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
• رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره مطابق قانون دسترسی به اطلاعات؛
• رهبری، مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛
• ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
• اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی • تامین ارتباط و هماهنگی در فعالیت ها و اجراات تفتیش داخلی با اداره کنترول و تفتیش مرکزی جهت انسجام بهتر امور؛
• تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های مختلف وزارت/اداره جهت پیشبرد بهتر امور تفتیش داخلی.
شرایط استخدام این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی، بند های (۹) و (۱۰) ماده ۹ تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی و بند (۷) ماده ۱۴ طرزالعمل استخدام با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:
رشته تحصیلی داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد، حقوق، مدیریت مالی، اداره تجارت، اداره عامه، حسابداری، ACCA, CA, CIA, CPA و یا سایر رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و خارج از کشور به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
تجربه کاری مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های تفتیش، امور حسابی، امور مالی و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.
کاندید خلاف رشته با داشتن حد اقل هفت سال تجربه کاری کاملاً مرتبط به وظیفه، واجد شرایط این بست می باشد.
مهارتهای لازم أ‌. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و زبان انگلیسی؛
ب‌. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛
ت‌. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.
موارد تشویقی ۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
‌د. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم 

یک دیدگاه

  1. Pingback: Afghanistan Railway Administration, Audit Department | AsanWazifa

Comments are closed.