ریاست تنظیم امور دوکتوران

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  شورای طبی افغانستان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست تنظیم امور دوکتوران ۰۱۳۵-۱

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                       ریاست تنظیم امور دوکتوران

بســــت:                          دوم

نوعیت بست:                     مسلکی

تعداد بست:                       (۱)

وزارت/اداره:                       شورای طبی افغانستان

بخش مربوطه:                   معاونیت تخنیکی

موقعیت بست:                   کابل

گزارشده به :                      معاون تخنیکی

گزارش گیر از:                   بخش های تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

انداره معاش:                      اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

 

تاریخ نشروختم اعلان:        ۰۶/۰۹/۱۳۹۹ الی ۱۷/۰۹/۱۳۹۹

 

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

شورای عالی طبی:

شورای طبی افغانستان طی فرمان شماره ۶۵ مورخ ۱۰ ثور ۱۳۹۶  به منظور تا‌مین  شرایط و مصؤنیت  و حقوق صحی مریضان، معیاری سازی ارتقای کیفیت و تنظیم خدمات صحی دوکتوران طب، تقویت و بهبود ستندردهای آموزشی طبی در کشور و حمایت از حقوق مسلکی دوکتوران طب منحیث یک اداره  تخنیکی ایجاد گردید و قانون شورای طبی افغانستان در ماه میزان سال ۱۳۹۷ توشیح و در جریده رسمی به نشر رسیده است. شورای طبی افغانستان جهت تسریع فعالیت های عملی و هسته گذاری یک اداره کارا و موثر منحیث مجری قانون همواره کوشش نموده است تا مطابق قانون در تفاهم با شرکای کاری مسؤلیت های خویش را ادا نماید.

 

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از اجراآت امور مربوط به تنظیم امور دوکتوران، ثبت نام و صدور جواز، تعلیمات متداوم طبی و تدوین استندرد های مسلکی و اخلاق طبی در مطابقت به قوانین و مقررات نافذه.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. مدیریت تدوین پروسه ستندرد های مسلکی و اخلاق طبی به منظور ترویج اخلاق طبابت در مطابقت با قانون شورای طبی.
 2. مدیریت و نظارت دقیق از اجراات پیرامون سیستم ثبت و راجستریشن صدور جواز فعالیت و حصول اطمینان از نگهداری معلومات ثبت شده در دیتابیس مربوطه؛
 3. ایجاد و انکشاف سیستم موثر آموزش متداوم برای دوکتوران در مطابقت با ستندرد های منطقوی و بین المللی و مدیریت پروگرامهای آموزشی غرض ارتقای ظرفیت دوکتوران طبِ؛
 4. طرح و ترتیب برنامه‌ های‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ از طریق برنامه های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت؛
 5. حصول اطمینان از تطبیق پالیسی ها، پلان ها، ستراتیژی و هدایات مقامات ذیصلاح با واحدهای مرتبط؛
 6. مدیریت پروسه ایجاد پالیسی ها، استراتیژی ها، طرزالعمل ها، لوایح و رهنمود های تخنیکی شورای طبی در مشوره با دیپارتمنت های شورای طبی و دست اندرکاران ذیربط.
 7. رهبری تخنیکی ایجاد تفاهمنامه ها، موافقتنامه ها و ایجاد ارتباطات کاری با شورای های طبی سایر کشور ها و موسسات مرتبط در داخل کشور.
 8. ترتیب مسوده مقررات، طرزالعمل ها و رهنمود های مرتبط جهت موثریت در امور و همچنان همکاری در انکشاف اسناد تقنینی؛ پالیسی ها و طرزالعمل های مرتبط به امورات طبی.
 9. تشخیص و تثبیت چالش ها و مشکلات فراه راه تطبیق موفقانه برنامه ها و اتخاذ تدابیر مقتضی و رهنمائی تیم های تخنیکی جهت رفع چالش ها.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
 2. حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛
 3. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 4. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 5. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
 6. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
 7. رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره در مطابقت به قانون دسترسی به اطلاعات؛
 8. رهبری، مدیریت و ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛
 9. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط و هماهنگی کاری با بخش های ذیربط اداره مربوطه و سایر بخش ها جهت اجرای بهتر امور محوله.
 2. هماهنگی و تامین ارتباط تخنیکی با وزارت صحت عامه و وزارت تحصیلات عالی جهت پلان و تطبیق برنامه های تخنیکی.

—————————————————————————————————————–

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴  قانون کارکنان خدمات ملکی و بند های (۹) و (۱۰) ماده ۹ تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های (MD)، طب، مدیریت صحت عامه و سایر رشته های مرتبط از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق‌الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
 2. تجربه کاری: مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های ( صحت عامه، علوم طبی و علوم صحی، امور پالیسی، ستندردهای عرضه خدمات صحی) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.
 3. مهارت­‌های لازم:
 4. تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 5. مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
 6. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

موارد تشویقی:

الف). (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.

ب). (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار در اداره نگردد، برای احراز این پست درخواست نمایند.

 

————————————————————————————

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم