ریاست تنظیم امور دوکتوران

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  شورای طبی افغانستان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست تنظیم امور دوکتوران ۰۱۳۵

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                    ریاست تنظیم امور دوکتوران

بســــت:                          دوم

نوعیت بست:                   مسلکی

تعداد بست:                      (۱)

وزارت/اداره:                     شورای طبی افغانستان

بخش مربوطه:                  معاونیت تخنیکی

موقعیت بست:                   کابل

گزارشده به :                     معاون تخنیکی

گزارش گیر از:                   بخش های تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:         ۰۱/۰۳/۱۳۹۹ الی ۱۵/۰۳/۱۳۹۹

 

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از اجراات امور مربوط به تنطیم امور دوکتوران، ثبت نام و صدور جواز، تعلیمات متداوم طبی و تدوین استندرد های مسلکی و اخلاق طبی در مطابقت به قوانین و مقررات نافذه.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. مدیریت پروسه تدوین ستندرد های مسلکی و اخلاقی طبی به منظور ترویج اخلاق طبابت در مطابقت با قانون شورای طبی.
 2. مدیریت و نظارت دقیق از اجراات پیرامون سیستم ثبت و راجستریشن صدور جواز فعالیت و حصول اطمینان از نگهداری معلومات ثبت شده در دیتابیس مربوطه؛
 3. ایجاد و انکشاف سیستم موثر آموزش متداوم برای دوکتوران در مطابقت با ستندرد های منطقوی و بین المللی و مدیریت پروگرامهای آموزشی متداوم غرض ارتقای ظرفیت دوکتوران طبِ؛
 4. طرح و ترتیب برنامه‌ های‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ از طریق برنامه های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت؛
 5. حصول اطمینان از تطبیق پالیسی ها، پلان ها، ستراتیژی و هدایات مقامات ذیصلاح با واحدهای مرتبط؛
 6. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 7. مدیریت پروسه ایجاد پالیسی ها، استراتیژی ها، طرزالعمل ها، لوایح و رهنمود های تخنیکی شورای طبی در مشوره با دیپارتمنت های شورای طبی و دست اندرکاران ذیربط.
 8. رهبری تخنیکی ایجاد تفاهمنامه ها، موافقتنامه ها و ایجاد ارتباطات کاری با شورای های طبی سایر کشور ها و موسسات مرتبط در داخل کشور.
 9. ترتیب مسوده مقررات، طرزالعمل ها و رهنمود های مرتبط جهت موثریت در امور و همچنان همکاری در انکشاف اسناد تقنینی؛ پالیسی ها و طرزالعمل های مرتبط به امورات طبی.
 10. تشخیص و تثبیت چالش ها و مشکلات فراه راه تطبیق موفقانه برنامه ها و اتخاذ تدابیر مقتضی و رهنمائی تیم های تخنیکی جهت رفع چالش ها.
 11. رعایت حصول و اطمینان از تظبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه;
 12. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. مدیریت و مراقبت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام، رشد و آموزش آنها؛
 1. ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون؛
 2. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار؛
 3. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 4. اجرای سایز وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود؛

وظایف هماهنگی:

 1. تامین هماهنگی با سایر دست اندرکاران در ساحات جلب کمک ها و حفظ مناسبات خوب با همکاران بین المللی و مطالعه و ایجاد گزینه ها برای تمویل فعالیت های شورای طبی.
 2. تامین هماهنگی بین دیپارتمنت های تخنیکی شورای طبی و سایر دست اندرکاران ذیربط.
 3. تامین هماهنگی تخنیکی بخصوص با وزارت صحت عامه و وزارت تحصیلات عالی جهت پلان و تطبیق برنامه های تخنیکی.

—————————————————————————————————————–

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با  در نظرداشت مواد (۷، ۸ و ۳۴) قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارات ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لسانس طب (MD) و به سند تحصیلی بالاتر در رشته فوق ارجحیت داده میشود

تجربه کاری:

 1. داشتن تجربه کاری حد اقل(۳) سال از داخل و یا خارج کشور مرتبط به وظیفه و یا در بخش های مسلکی، مدیریت صحی.
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور ( دری یا پشتو) و تسلط کامل به زبان انگلیسی .
 3. استفاده از برنامه های کمپیوتری مرتبط به وظیفه .
 4. داشتن قابلیت سفر به ولایات و اشتراک موثر در گردهمائی های بین المللی.
 5. قابلیت تطبیق خط مش ( پالیسی ) اداره مربوط.

موارد تشویقی:

الف) (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول.

ب)(۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند برای بست متذکره ثبت نام نمایند.

 

————————————————————————————

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم