ریاست تنظیم امور معادن کوچک و حرفه یی

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت معادن و پترولیم را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست تنظیم امور معادن کوچک و حرفه یی ۰۷۰۳-۱

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                      ریاست تنظیم امور معادن کوچک و حرفه یی

بســــت:                         دوم

وزارت/اداره:                       وزارت معادن و پترولیم

موقعیت بست:                   مرکز

تعداد بست:                      (۱)

بخش مربوطه:                    وزارت معادن و پترولیم / معینیت منرالها و هایدروکاربن ها / ریاست عمومی تنظیم منرال ها / رئیس تنظیم امور معادن کوچک و حرفه یی

گزارشدهی به :                 ریاست عمومی تنظیم منرال ها

گزارش گیر از:                   کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلات

اندازه معاش                    اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم  پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۰۲/۰۲/۱۴۰۰الی ۱۱/۰۲/۱۴۰۰

 

 

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در همآهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرارداد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراآت کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد وزارت معادن و پترولیم:

وزارت معادن و پترولیم یکی از وزارت های سکتوری بوده وپیشگام درعرصه اقتصاد کشور، پشتیبانی از انکشاف اقتصادی به سطح ملی و محلی و حصول اطمینان از کسب مسؤلانه عواید هنگفت برای دولت افغانستان از بابت منابع معدنی وهم یگانه مرجع که معدنکاری را ممکن ساخته و تمام معادن جامد و هایدر و کاربن ها را بوسیله تطبیق بهترین پالیسی ها، مقرره ها و طرزالعمل های بین المللی جهت تشویق سرمایه گذاری سکتورخصوصی که از نگاه محیطی و اجتماعی قابل قبول باشند ازطریق سهمگیری درخودکفایی افغانستان، انکشاف و استخراج متداوم معادن میسرمیسازد.

 

هدف وظیفه مدیریت قراردادهای معادن کوچک و حرفه یی و اجراات عملی بمنظور رسمی سازی استخراج خودسر به اساس نقشه راه معادن افغانستان طبق قوانین، مقررات و طرزالعمل های مربوطه.
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی
وظایف تخصصی ۱٫ دریافت بسته های معلوماتی و معیارهای طی مراحل پروژه های معادن کوچک و حرفه یی از ریاست های ذیربط.
۲٫ حصول اطمینان از موجودیت موافقه ادارات ذیربط در مورد تطبیق پروژه های معدنکاری به مقیاس کوچک و حرفه یی.
۳٫ مدیریت طی مراحل اعلان پروژه ها، ثبت درخواست ها و ارزیابی ابتدائی درخواست ها.
۴٫ ارایه همکاری های لازم به کمیته معدنکاری به مقیاس کوچک و کمیته تخنیکی معادن در بخش پروژه های معدنکاری به مقیاس کوچک و حرفه ئی.
۵٫ حصول اطمینان از ابلاغ فیصله مراجع ذیصلاح به متقاضیان و ارسال آن به مرجع مربوطه غرض صدور جواز معدنکاری به مقیاس کوچک و حرفه یی.
۶٫ مدیریت پروسه تمدید، تعلیق، فسخ، واگذاری و تعدیل جوازهای معدنکاری به مقیاس کوچک و حرفه یی در هماهنگی با ریاست تفتیش معادن.
۷٫ ارایه همکاری های لازم تخنیکی و اداری به دارنده گان جواز معدنکاری به مقیاس کوچک و حرفه ئی و هماهنگی با سایر ادارات در حصه رفع مشکلات شان.
۸٫ حصول اطمینان از تطبیق سفارشات مفتشین تخنیکی معادن طبق هدایت مقام وزارت.
۹٫ حصول اطمینان از نشر معلومات و اسناد پروژه های معدنکاری به مقیاس کوچک به شکل سیستماتیک طبق قانون دسترسی به اطلاعات و سایر قوانین مربوطه.
۱۰٫ تطبیق و تسهیل موثر پروسه جوازدهی معدنکاری در هماهنگی با سکرتریت تسهیل امور داوطلبی معادن.
۱۱٫ حصول اطمینان از پیشبرد تمامی فعالیت های فوق الذکر در هماهنگی با شعبات ولایتی و هماهنگی معلومات با شعبات مربوطه.
وظایف مدیریتی ۱٫ تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
۲٫ حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛
۳٫ انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
۴٫ تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
۵٫ تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
۶٫ رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
۷٫ رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره در مطابقت به قانون دسترسی به اطلاعات؛
۸٫ رهبری، مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
۹٫ ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
۱۰٫ اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی ۱٫تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های ذیربط جهت انسجام و پیشبرد بهتر امور.
شرایط استخدام این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی و بند های (۹) و (۱۰) ماده ۹ تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
رشته تحصیلی داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته ‌های (جیولوجی و معادن، مدیریت قراردادها، مدیریت پروژه) و سایر رشته های مرتبط از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق‌الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
جیولوژی
تجربه کاری مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های ( امور جیولوجی و معادن، مدیریت قراردادها، مدیریت پروژه ها ) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.
مهارتهای لازم ‌أ. تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و به زبان انگلیسی.
‌ب. مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
‌ج. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.
موارد تشویقی ‌أ. (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (۳) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
‌ب. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
نوت

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم 

یک دیدگاه

  1. Pingback: Department Of Small And Professional Mining Affairs | AsanWazifa

Comments are closed.