ریاست تنظیم امور موسسات تحصیلات عالی طبی

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  شورای طبی افغانستان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست تنظیم امور موسسات تحصیلات عالی طبی ۰۱۳۶

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                    ریاست تنظیم امور موسسات تحصیلات عالی طبی

بســــت:                          دوم

نوعیت بست:                   مسلکی

تعداد بست:                      (۱)

وزارت/اداره:                     شورای طبی افغانستان

بخش مربوطه:                  معاونیت تخنیکی

موقعیت بست:                  کابل

گزارشده به :                     معاون تخنیکی

گزارش گیر از:                  بخش های تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:        ۰۱/۰۳/۱۳۹۹ الی ۱۵/۰۳/۱۳۹۹

 

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از اجراات امور مربوط اعتبار دهی، تدوین استندرد ها و پروسه اخذ امتحانات موسسات تحصیلات عالی طبی در مطابقت به قوانین و مقررات نافذه جهت رسیدن به اهداف اداره.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی :

 1. مدیریت طرح و تدوین ستندرد های تعلیمی برای موسسات تحصیلات عالی طبی به سطح کشور و قانونمند کردن آنها بر پایۀ استندردهای پذیرفته شده بین المللی؛
 2. مدیریت و ایجاد سیستم موثر اعتبار دهی موسسات تحصیلات عالی طبی در مطابقت با ستندرد های منطقوی و بین المللی؛
 3. مدیریت و نظارت دقیق از پروسه اخذ امتحانات یا (Exit Exam) به مظور تامین شفافیت در پروظه متذکره؛
 4. ترتیب مسوده مقررات، طرزالعمل ها و رهنمود های مرتبط جهت موثریت در امور و همچنان همکاری در انکشاف اسناد تقنینی؛ پالیسی ها و طرزالعمل های مرتبط به امورات طبی.
 5. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 6. تلا ش متد اوم جهت ساده سازی (Simplification)   در پروسه های کاری بادر نظرداشت اصل شفا فیت وحساب دهی؛
 7. نظارت و حصول اطمینان از پروسه اخذ امتحان دولتی

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 1. مدیریت و مراقبت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام، رشد و آموزش آنها؛
 1. ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون؛
 1. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار؛
 2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 3. اجرای سایز وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود؛

وظایف هماهنگی:

 1. تامین هماهنگی با سایر دست اندرکاران در ساحات جلب کمک ها و حفظ مناسبات خوب با همکاران بین المللی و مطالعه و ایجاد گزینه ها برای تمویل فعالیت های شورای طبی.
 2. تامین ارتباط کاری و هماهنگی بین دیپارتمنت های بخش مربوطه و سایر دست اندرکاران ذیربط.
 3. تامین هماهنگی تخنیکی بخصوص با وزارت صحت عامه و وزارت تحصیلات عالی جهت پلان و تطبیق برنامه های تخنیکی.

—————————————————————————————————————–

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با  در نظرداشت مواد (۷، ۸ و ۳۴) قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارات ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لسانس طب (MD) و به سند تحصیلی بالاتر در رشته فوق ارجحیت داده میشود
 2. تجربه کاری:
 3. داشتن تجربه کاری حد اقل(۳) سال از داخل و یا خارج کشور مرتبط به وظیفه و یا در بخش های مسلکی، مدیریت صحی.
 4. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور ( دری یا پشتو) و تسلط کامل به زبان انگلیسی .
 5. استفاده از برنامه های کمپیوتری مرتبط به وظیفه .
 6. داشتن قابلیت سفر به ولایات و اشتراک موثر در گردهمائی های بین المللی.
 7. قابلیت تطبیق خط مش ( پالیسی ) اداره مربوط.

موارد تشویقی:

الف) (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول.

ب)(۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند برای بست متذکره ثبت نام نمایند.

————————————————————————————

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم