ریاست تنظیم امور کار

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت کار و امور اجتماعی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست تنظیم امور کار ۱-۰۱۷۵

 

مشخصات بست

عنوان بست:                                ریاست تنظیم امور کار

بســـــت:                                      دوم

تعداد بست:                                  (۱)

وزارت/اداره:                               کار و امور اجتماعی

بخش مربوط:                               معینیت امور کار

موقعیـــــت :                                کابل

گزارشده به :                                رئیس عمومی قوای بشری و تنظیم امور کار

گزاریشگیر از:                             کارمندان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریـخ نشر و ختم اعلان:                  ۲۳/۰۴/۱۳۹۹  الی  ۲۶/۰۴/۱۳۹۹

 

هدف وظیفه: رهبری، مدیریت و انسجام امور مربوط به ریاست تنظیم امور کار، حصول اطمینان از طرح و تطبیق پالیسی ها و برنامه ها و ایجاد سیستم شفاف نظارتی جهت تنظیم و بهبود شرایط کار در وزارت /اداره .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. مدیریت منابع، فعالیت ها و عملکرد های تحت کنترول در مطابقت با قوانین، مقررات و پالیسی ها جهت تحقق اهداف به گونه مؤثر، شفاف و مثمر.
 2. ارائه خدمات منحیث عضو عالی گروپ تنظیم امور کار و تشریک مساعی در مدیریت فعالیت های وزارت جهت بر آورده ساختن اهداف و پلان استراتیژیک وزارت.
 3. حصول اطمینان از جمع آوری عواید تعرفه های جواز کار در بودجه وزارت، غرض بلند بردن عواید دولت.
 4. رهبری و نظارت از امور مربوط به تنظیم کار به شمول فعالیت های مربوط به صدور جواز کار برای اتباع داخلی.
 5. طرح برنامه ها و تطبیق پالیسی ها در عرصه امور کار جهت بهبود شرایط کار و ایجاد سیستم شفاف کنترول و نظارت.
 6. نظارت و کنترول از پروسه توزیع جواز کار و حفظ اسناد جهت اجراات به موقع و شفاف و همچنان جلوگیری از ایفای وظیفه دوگانه در حین زمان.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره.
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه.
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه.
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی اداره مربوطه.
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه.
 6. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
 7. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالا بردن ارتقای ظرفیت.
 8. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه به رئیس عمومی بخش.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف همآهنگی:

 1. تامین ارتباط و ایجاد هماهنگی میان بخش های مربوطه و سایر بخش ها جهت حصول اهداف متوقعه اداره مربوطه.

—————————————————————————————————————–

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 

 1. رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: اداره عامه، اداره و تجارت، اقتصاد، پالیسی عامه، حقوق، علوم اجتماعی، مدیریت دولتی، حکومتداری خوب، مدیریت و رهبری، مدیریت عمومی، سایر رشته های مرتبط، از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (امور پروسه تنظیم امور کار و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف: مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

ب: مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

 1. مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترول اداره و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

 1. موارد تشویقی:

الف: (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

ب: (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم