ریاست تنظیم برنامه ها و مشارکت با سکتور خصوصی

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه  اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست تنظیم برنامه ها و مشارکت با سکتور خصوصی ۷۰۸-۲

 

مشخصات بست:

عنوان بست:               ریاست تنظیم برنامه ها و مشارکت با سکتور خصوصی

بســــت:                 دوم

تعداد بست:              (۱)

وزارت/اداره:              اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

بخش مربوطه:            معاونیت امور اکادمیک

موقعیــت:               کابل

گزارش به:              معاونیت امور اکادمیک

تاریخ نشروختم اعلان: ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ الی ۲۸/۰۷/۱۳۹۸

 

   هدف وظیفه: مدیریت و کنترول از ایجاد و انکشاف مراکز آموزشی استاد-شاگردی و کورسهای حرفوی، تامین ارتباطات و توسعه موسسات تعلیمات تخنیکی و مسلکی در سکتور خصوصی.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛
 2. ارائه مشوره های سودمند و مسلکی، جهت غنامندی برنامه های اداره؛
 3. رهبری، نظارت و ارزیابی بخش های تحت اثر و مراقبت از تطبیق اهداف و برنامه های اداره؛
 4. تأمین ارتباطات با مراجع ذیربط به هدف بهبود و ایجاد هماهنگی لازم در بخش آموزشهای حرفوی و برنامه استاد- شاگردی؛
 5. ابراز نظر در طرح و تدوین پروگرام های درسی به همکاری بخش نصاب تعلیمی؛
 6. کنترول از ایجاد و تجهیز مراکز آموزشهای حرفوی و برنامه استاد- شاگردی در مؤسسات تعلیمات تخنیکی و مسلکی؛
 7. ارزیابی محیطی و تثبیت حرفه ها و مسالک پر شغل با در نظر داشت شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور؛
 8. برنامه ریزی، بمنظور ایجاد شرایط مناسب آموزش های فنی و حرفوی برای افراد معلول، بازماندگان از تعلیم و جلب کمک های مالی و تخنیکی مؤسسات و دونرها در تجهیز مراکز آموزشی حرفوی؛
 9. راجستر موئسسات تعلیمات تخنیکی و مسلکی خصوصی و سهیم ساختن سکتور خصوصی، بمنظور بهبود و رشد کیفیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی؛
 10. ثبت، تجهیز و ایجاد رشته های فنی و حرفوی در موسسات تعلیمات تخنیکی و مسلکی، منظوری شمولیت و فراغت شاگردان برنامه استاد-شاگردی و کورسهای فنی و حرفوی مراکز آموزشی؛
 11. نظارت و ارزیابی از پروسه درسی و شاپ های کار عملی برنامه استاد- شاگردی و کورسهای فنی و حرفوی مراکز آموزشی؛
 12. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 13. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 14. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 15. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 16. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 17. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 18. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 19. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت ماده ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های: ادبیات، تعلیم و تربیه، مدیریت آموزشی، مدیریت عمومی، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، روانشناسی، پیداکوژی، جامعه شناسی، اداره تجارت، پالیسی عامه، اداره عامه، علوم اجتماعی، انجنیری (تخنیک، ماشین آلات، مهندسی، ساختمانی، برق، زراعت، معدن، صنایع، نفت و گاز و فلزات) و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت اداه میشود؛
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور تعلمی ویا ارتباطی ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا؛
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنائی (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی؛
 4. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم