ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی ولایت فاریاب

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت ترانسپورت را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی ولایت فاریاب ۰۱۲۰

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                      ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی ولایت فاریاب

بســــت:                         دوم

وزارت/اداره:                       وزارت ترانسپورت

موقعیت بست:                   ولایت مربوطه

تعداد بست:                      (۱)

بخش مربوطه:                   ریاست عمومی ترنسپورت زمینی

گزارشدهی به :                  رئیس عمومی ترانسپورت زمینی

گزارش گیر از:                   کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

انداره معاش:                     اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ الی ۰۵/۰۱/۱۳۹۹

 

 

پروژۀ تغییر

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

 

در مورد وزارت ترانسپورت:

اداره ترانسپورت جاده یکی از ادارات کلیدی خدماتی و عایداتی در ساختار تشکیلاتی وزارت ترانسپورت بوده که اهداف عمده آن طرح، تنظیم، نظارت و مدیریت سیستم ترانسپورت جاده به شکل موثر، مصون، قابل دسترس، سازگار با محیط زیست و اقتصادی جهت عرضه خدمات بهتر در سطح ملی و بین المللی با همکاری شرکت ها و سکتور خصوصی به منظور رشد اقتصادی کشورمیباشد.

 

هدف وظیفه:

مدیریت، نظارت و کنترول امور مربوط به مصونیت، انسجام و تنظیم ترانسپورت زمینی ولایت مربوطه، جمع آوری شفاف عواید بمنظور بلند بردن عواید ملی و بهبود ارایه خدمات موثر ترانسپورتی، جهت رفع نیازمندی های انتقالاتی و ایجاد تسهیلات به سکتور خصوصی.

 

وظایف تخصصی بست:

 1. تشخیص چشمه های عایداتی در بخش ترانسپورت زمینی ولایتی مطابق به قوانین، لوایح و طرزالعمل های موجود در بخش جمع آوری عواید؛
 2. ارائه طرح های مؤثر و مفید در رابطه به رشد و انکشاف ترانسپورت زمینی ولایتی مطابق به نیازمندی ها و پالیسی وزارت در بخش ترانسپورت زمینی؛
 3. تامین ارتباط با ادارات ولایتی، شرکت ها و نهاد های تجارتی و جلب توجه آنها، بمنظور استفاده از وسایط راجستر شده، جهت رشد و انکشاف ترانسپورت زمینی و ازدیاد عواید؛
 4. تاًمین مصونیت ترانسپورت زمینی از طریق کنترول تخنیکی وسایط در هماهنگی با سایر ارگانهای دولتی؛
 5. فراهم آوری تسهیلات در بخش ترانسپورت زمینی ولایت، بمنظور تشویق، انسجام و رشد ترانسپورت زمینی و شرکت های ترانسپورتی خصوصی؛
 6. مدیریت، نظارت و کنترول از جمع آوری عواید ترانسپورتی و تحویل به موقع آن به حساب عایدات دولت، بمنظور تقویه بنیۀ اقتصادی کشور؛
 7. ایجاد و انکشاف میکانیزم های شفاف جمع آوری عواید از طریق تطبیق سیستم های الکترونیکی در سطح ولایت؛
 8. نظارت از ایجاد و نحوه ارایه خدمات شرکتهای باربری و مسافربری زمینی، بمنظور عرضۀ خدمات بهتر ترانسپورتی در ولایت؛
 9. نظارت از تنظیم ترمینل ها، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای مسافرین و شرکت های ترانسپورتی؛
 10. ارایه طرح های انکشافی، بمنظور تنظیم بهتر ترانسپورت شهری و نظارت از تطبیق آن در هماهنگی با ادارات ذیربط؛

 

وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

 

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه به طور ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک وزارت
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 6. تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه
 7. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع
 8. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
 9. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 10. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: ترانسپورتیشن (حمل و نقل)، انجینری ترانسپورتی، انجنیری ساختمان های ترانسپورتی، برنامه ریزی شهری، انجنیری سرکسازی، ادارۀ عامه، اقتصاد، اداره تجارت، پالیسسی عامه، حقوق و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه ویا تخصصی امور ترانسپورت ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا؛
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و زبان انگلیسی؛
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

————————————————————————————

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم