ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره هوانوردی ملکی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می ‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی ۰۴۰۹-۵

مشخصات بست

عنوان بست :                ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی

وزارت/اداره :                  اداره هوانوردی ملکی

بست :                        دوم

تعداد بست:                 (۱)

موقعیت:                     مرکز

بخش مربوطه:               معاونیت عملیاتی

گزارش دهی به:            رئیس اداره هوانوردی ملکی

گرازش گیری از :            کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:     ۲۴-۱۰-۱۳۹۹ الی ۰۱-۱۱-۱۳۹۹

 

هدف وظیفه: تنظیم،کنترول ونظارت از ارایه خدمات معیاری ترافیک هوائی به تمام پرواز های داخلی و بین المللی در میادین هوائی مربوطه و حریم هوائی تحت اداره هوانوردی ملکی مطابق به قونین ملی هوانوردی ملکی و با در نظرداشت استندرد ها و پیشنهادات سازمان بین المللی هوانوردی ملکی (ICAO).

……………………………………………………….………………………………………………………

صلاحیت ها ومسولیت ها.

وظایف تخصصی:

 1. ارایه خدمات معیاری ترافیک در مطابقت به استندرد ها و پیشنهادات سازمان بین المللی هوانوردی ملکی (ICAO به تمام پرواز های داخلی و بین المللی وانسجام بهتر امور.
 2. ین شخص مسعولیت حفظ مصئونیت را در بخش مدیریت ترافیک هوائی (Air Traffic Management) خواهد داشت و حتماً ثابت بسازد که قابلیت انکشاف و انجام دادن پالیسی ملی را در بخش مربوط  مطابق به قوانین هوانوردی کشور و با در نظرداشت استندرد ها و پیشنهادات سازمان بین المللی هوانوردی ملکی (ICAO) را دارد.
 3. تاسیس کردن سیستم منظم و با اعتبار برای نشر و تبادل اطلاعات هوانوردی که در تصمیم گیری برای پلان و اجرای پرواز ها و تخفیف دادن عوامل خطر به مصئونیت جریان  ترافیک هوائی مهم پنداشته میشود.
 4. آوردن اصلاحات دوامدار در قسمت معیاری سازی خدمات مدیریت ترافیک هوائی ( Air Traffic Management) و ارزیابی احتمال خطر به مصئونیت پرواز ها.
 5. صدور اجازه نامه ها برای پرواز های پروگرامی وغیر پروگرام شده در میادین هوائی ملکی کشور و پرواز های عبوری.
 6. وارسی از کلیه امور فنی واداری مرکز ومیادین هوائی ولایات کشور بمنظور مصئون بودن پروازها از نقطه نظرمدیریت  ترافیک هوائی  (Air Traffic Management)ATM.
 7. عیار نمودن بخش های فنی ومسلکی با در نظرداشت وضع و تقاضای ترافیک هوای در کشور وقوانین سازمان هوانوردی بین المللی ایکاو به منظور ارایه خدمات معیاری و مصون به تمام پرواز های داخلی و بین المللی.
 8. کنترول ونظارت از تطبیق قوانین ومقررات (Air Traffic Management) ATMکشور وسازمان بین المللی هوانوردی ملکی ایکاو بالای تمامآ پرواز شرکت های هوائی ملکی داخلی وتمام پروازهای بین المللی که در فضا افغانستان فعالیت دارند.
 9. نظارت از ایجاد خطوط هوائی وتعین ار تفاعات برای تمام طیارات عبوری وداخلی کشور غرض جلوگیری از بی نظمی و حفظ جریان مصون ترافیک.
 10. تطبیق موافقتنامه های کنترول ترافیک هوائی ، ساحوی که به مقامامت هوانوردی کشور های همسایه بخاطر کنترول پروازهای بین دوکشور به امضا رسیده ویا میرسد.
 11. صدور مجوز به پروازهای منظم وغیر منظم در میادین هوائی کشور وهمچنان پروازهای عبوری که از حریم هوای افغانستان اسفاده میکنند.

 

وظایف مدیریتی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوط مطابق به استراتیژی و اهداف اداره هوانوردی ملکی جهت تحقق اهداف اداره،
 2. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه.
 3. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه.
 4. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه.
 5. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های تشکیلاتی ATM بمنظور ارایه خدمات ترافیک هوائی مطابق ستندرد های سازمان بین المللی هوانوردی ملکی (ICAO).
 6. مدیریت از کارمندان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از استخدام رشد وآموزش آنها.
 7. ارایه مشوره در غنامندی اهداف وپروگرام های ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی با در نظرداشت اهداف وپروگرام های  اداره هوانوردی ملکی.
 8. ارایه گزارش کاری کارهوار، ربعوار و سالانه به آمرین ذیصلاح جهت مطلع ساختن آنها از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود؛

وظایف همآهنگی:

 1. ترتیب اجندا و هماهنگی با ادارات داخلی و خارجی به منظور تنظیم بهتر خدمات ترافیک هوائی
 2. تامین ارتباط دوامدار با بخش مدیریت و کنترول ترافیک هوای جهت برسی و تحلیل معلومات تخنیکی و حوادث و ارایه رهنمائی های لازم به بخش های مربوطه جهت رفع نواقص و مشکلات..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد۷، ۸و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی:

داشتن سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های: مدیریت هوانوردی، انجنیری طیاره، انجنیر ماشین آلات طیاره،پیلوتی، مصونیت هوا نوردی مدیریت خدمات ترانسپورت هوائی،حقوق و ا قتصاد از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور و به درجات تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری :       

دریکی از بخش های(مدیریت مشابه یا تخصصی امورخدمات ترافیک هوائی، حفظ ومراقبت طیاره، امنیت هوانوردی وتفتیش هوانی ویا سایر

موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی وبین المللی از داخل ویا خارج کشور.!

          الف) مدیریتی وتخصصی، حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر ویک سال برای دوکتورا، (دارنده تجربه کاری کمتر از یک سال

دریکی از بخش های مدیریتی ویا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمیشوند)

         ب) مدیریتی یا تخصصی، حداقل پنج سال در یکی از بخش های ذکرشده.

 1. مهارت های لازم:
 2. آشنائی به یکی از زبان های رسمی کشور ( دری و پشتو)و تسلط کامل با(تحریر و تکلم ) به زبان انگلیسی به سطحLEVEL ICAO .
 3. داشتن لایسنس کنترول ترافیک هوای (ATC LICENSE)،کورس های کوتاه مدت مدت،آموزشی ICAO051/052/053/054 وغیره در بخش خدمات ترافیک هوائی
 4. استفاده از برنامه های کمپیوتری مرتبط به وظیفه وتوانائی رهبری،کنترول، هماهنگی، پلانگذاری، ارتباطات وتصمیم گیری.
 5. موارد تشویقی:

الف) (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام

اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول.

ب)(۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند؛

 

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم