ریاست تنظیم عواید

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یکب ست) رتبه دوم  وزارت معادن و پترولیم  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می ‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست تنظیم عواید ۰۶۰۳

مشخصات بست

عنوان بست :                ریاست تنظیم عواید

وزارت/اداره :                  وزارت معادن و پترولیم

بست :                        دوم

تعداد بست:                   (۱)

موقعیت:                       مرکز

بخش مربوطه:                معینیت مالی و اداری

گزارش دهی به:              معین مالی و اداری

گرازش گیری از :             کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

انداره معاش:                  اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:     ۰۶-۰۹-۱۳۹۹ الی ۱۷-۰۹-۱۳۹۹

 

پروژه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی می‌باشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق می‌نماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری وزارت‌ها و ادارات، برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل در این پروژه، جهت پاسخ‌گو ساختن کارکنان، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری ایشان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش اجراات کاری شان در مقابل همین وظایف صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه وظایف کلیدی از قبل تعیین شده  می باشد.

در مورد وزارت معادن و پترولیم:

وزارت معادن و پترولیم یکی از وزارت های سکتوری بوده وپیشگام درعرصه اقتصاد کشور، پشتیبانی از انکشاف اقتصادی به سطح ملی ومحلی وحصول اطمینان از کسب مسؤلانه عواید هنگفت برای دولت افغانستان از بابت منابع معدنی وهم یگانه مرجع که معدنکاری را ممکن ساخته وتمام معادن جامد وهایدرو کاربن ها را بوسیله تطبیق بهترین پالیسی ها، مقرره ها وطرزالعمل های بین المللی جهت تشویق سرمایه گذاری سکتورخصوصی که از نگاه محیطی واجتماعی قابل قبول باشند ازطریق سهمگیری درخودکفایی افغانستان، انکشاف واستخراج متداوم معادن میسرمیسازد.

   هدف وظیفه:

مدیریت، نظارت و کنترول از جمع آوری عواید (حق الامتیاز، حق الاجاره سطح زمین، حق الاجاره جایداد ها، اخذ تامینات، پول شرطنامه، و جریمه های تاخیر)، تهیه راپور های تحلیل عواید، پیشبینی عواید، قطعیه عواید، تصنیف عواید و تطبیقات عوایدی بمنظور شفافیت درحصول عواید.

  وظایف تخصصی:

 1. ارایه طرح پلان پیشبینی عواید سالانه از چشمه های عایداتی طبق اهداف و استیراتیژی اداره.
 2. نظارت از ارائه معلومات دقیق و بموقع در مورد عواید (حق الامتیاز، حق الاجاره سطح زمین، حق الاجاره جایداد ها، اخذ تامینات (پول شرطنامه و جریمه تاخیر) از کمپنی های قرار داد کننده معدنکاری به مراجع مربوط.
 3. کنترول و نظارت از جمع آوری عواید (حق الامتیاز و حق الاجاره سطح زمین) امور معدنکاری و حصول اطمینان از تادیات عواید توسط شرکت های قرارداد کننده امور معدنکاری (منرال ها و هایدروکاربن ها) طبق مواد قرارداد.
 4. کنترول و نظارت از جمع آوری معلومات در مورد قرارداد های عقد شده به مقیاس ( متوسط و بزرگ) با کمپنی های عقد کننده جهت جمع آوری عواید امور معدنکاری ازکمپنی های قراردادکننده.
 5. کنترول و نظارت از راهنمائی کارمندان در خصوص جمع آوری عواید معادن (حق الامتیاز، حق الاجاره سطح زمین، حق لاجاره جایداد ها، اخذ تامینات (پول شرطنامه) و جریمه تاخیر) بمنظور اجراات طبق مواد قرار داد ها.
 6. کنترول و نظارت از صحت اسناد عایداتی که توسط بخش مربوطه ترتیب و طی مراحل میگردد.
 7. نظارت و کنترول از ترتیب راپور قطعیه سالانه از چشمه های عایداتی.

   وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره.
 2. حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور.
 3. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
 4. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه.
 5. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
 6. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه.
 7. رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره در مطابقت به قانون دسترسی به اطلاعات.
 8. رهبری، مدیریت و ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر.
 9. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

  وظایف همآهنگی:

 1. ایجاد ارتباط و همآهنگی با ریاست مالی وحسابی در مورد اجرای به موقع اسناد عادیداتی مطابق مواد قرارداد (حق الامتیاز وحق الاجاره سطح زمین) و تادیات کمپنی های که در امور معدنکاری عقد قرارداد نموده اند.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴  قانون کارکنان خدمات ملکی و بند های (۹) و (۱۰) ماده ۹ تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی:

حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره تجارت، پالیسی عامه، اداره عامه، مدیریت عمومی، مدیریت مالی، حسابداری، ACCA و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری:

مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های (مالی، حسابی، جمع آوری عواید) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و  یک سال برای دوکتورا.

 1. مهارت های لازم:
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی.
 • مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 • مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

موارد تشویقی:

 • (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 • (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

————————————————————————————

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم